Årsrapporter og årsberetninger

Læs om fondens årsrapport og årsberetning for 2016, samt årsrapporter og årsregnskaber for tidligere år.

Årets resultat 2016

Årets resultat efter renter og kursgevinster, men før uddelinger landede på 81 mio. kroner. Fondens uddelinger for 2016 udgør netto 150,1 mio. kroner, idet uddelinger til nye projektbevillinger for 161,3 mio. kroner modregnes tilbageførsler for 11,2 mio. kroner vedrørende tidligere år. Tilbageførsler af hele eller dele af tidligere bevillinger sker, såfremt et helt eller dele af et projekt ikke er gennemført. Industriens Fond udfører selv projekter, hvor der ikke regnskabsmæssigt hensættes midler, men hvor de faktisk afholdte udgifter vil fremgå af de kommende års driftsudgifter.

Industriens Fonds regnskabsprincip er således, at i sådanne såkaldte ”egne” projekter vil omkostninger blive konteret som en driftsudgift i takt med, at disse udgifter realiseres. Dermed vil der i de løbende driftsudgifter komme til at indgå projektrelaterede omkostninger, som ikke reelt kan betragtes som administrative. Fondens administrationsomkostninger udgøres således af det samlede sekretariat, formidlingsindsatsen og ressourcer til at gennemføre projekt- og programrelaterede indsatser. Fondens administration er tilrettelagt på den måde for at sikre et kompetent og proaktivt beredskab og derigennem opnå den største effekt af Fondens midler. I 2016 har sådanne projektudgifter, som dermed indgår i Fondens samlede driftsudgifter, udgjort 4,4 mio. kroner, som er opført i regnskabet som ”egne projekter”.  Hertil kommer lønomkostninger til de medarbejdere, der er ansat til aktiviteterne, som indgår i de samlede lønomkostninger afholdt i Fonden.

Endvidere er der i en række af de større projekter i den samlede bevilling, som bestyrelsen beslutter, over for den eksterne bevillingshaver gjort opmærksom på, at der er hensat en særskilt andel af den samlede bevilling til konkrete udgifter, afholdt af Fonden. Det kan eksempelvis være til evaluering og projektomkostninger som særlige hjemmesider, rejser eller lignende. Her er Industriens Fonds regnskabsprincip, at disse udgifter vil blive konteret som en særskilt projektudgift i takt med, at den faktiske udgift afholdes. I 2016 har udgiften til sådanne aktiviteter været på 0,06 mio. kroner.

Bestyrelsen for Industriens Fond blev i 2016 forelagt 235 projektforslag, og der blev foretaget uddeling til i alt 41 projekter.

De rent administrative udgifter var i 2016 på 12,5 mio. kroner. Det er 1,2 mio. kroner mere end i 2015, hvilket primært kan henføres til, at Fonden har udvidet medarbejderstaben inden for projektudvikling og projekthåndtering, samt i forbindelse med den særlige indsats om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration.
 

Formueudvikling og placeringsstrategi

Ved udgangen af 2016 var Fondens formelt bogførte fondskapital på 2 mia. kroner, der ud over Fondens aktiebeholdning i Nykredit Holding A/S, primært er investeret i obligationer og aktier. Fondens samlede formue med tillæg af ikke bogførte merværdier af aktiebeholdningen i Nykredit, kan anslås til mere end 4 mia. kroner.

Fonden har en investeringsstrategi, der mindst én gang årligt behandles af bestyrelsen. Risikoprofilen for Fondens investeringer betragtes som relativt konservativ.

Fondens formelle ”bundne kapital”, som er mindstekravet til værdier, der ikke kan uddeles, er på 1 mio. kroner. Fonden har således med de nuværende værdier store frihedsgrader til uddeling.

I 2016 var Fondens ejerandel af Nykredit Holding A/S på 4,70 procent.
 

årsrapport og årsberetning

Her på hjemmesiden kan både Årsrapport 2016 og Årsberetning 2016 tilgås til download eller til læsning på skærmen.

Årsrapport 2016

I årsrapporten skrives der blandt andet om resultatopgørelsen og fondens regnskabspraksis.

Årsberetning 2016

I årsberetningen fortælles der om fonden og fondens aktiviteter i det forgangne år. Derudover beskrives en række af fondens projekter. Afslutningsvist omhandler beretningen emner som ledelse og regnskab.

Tidligere år

Industriens Fonds hjemmeside er stedet hvor årsrapporter og årsberetninger fra tidligere år kan læses. Det gøres ved at benytte linket nedenfor.