Årsrapporter og årsberetninger

Læs om fondens årsrapport og årsberetning for 2019, samt årsrapporter og årsregnskaber for tidligere år.

Industriens Fonds regnskab beskriver Fondens uddelingsaktiviteter og projektaktiviteter, Fondens daglige drift, indtjening og forvaltning af Fondens formue.

Fondens bestyrelse beslutter uddeling til flere former for projektaktiviteter. Der er uddelinger, som direkte meddeles en ekstern modtager og dermed indgår i regnskabet som en ”klassisk” uddeling. Til tider er der en mindre del af disse, som disponeres af Fondens sekretariat. Imidlertid er der også projektaktiviteter, som bestyrelsen beslutter at iværksætte, hvor den samlede forankring og forvaltning sker i Fondens eget sekretariat. Disse vil ikke fremgå af årets regnskabsresultat som formelle uddelinger, men alt andet lige fremgå som administrative omkostninger, der regnskabsmæssigt optræder under Fondens egne drifts- og projektomkostninger og konteres, når de afholdes.

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2019 truffet beslutning om konkret at uddele 258,8 mio. kroner til nye projekter.

Industriens Fonds bestyrelse havde på sit årsmøde i marts 2019 som overskudsdisponering valgt at hensætte 250 mio. kroner til uddelinger til relevante projekter, som ville fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Bestyrelsen vedtog i december 2019 af hæve rammen yderligere til 300 mio. kr
 

Årets resultat 2019

Årets resultat for 2019 udgør 629,0 mio. kroner mod -183,3 mio. kroner i 2018.

Resultatet fremkommer som modtaget udbytte på 90,3 mio. kr., kursreguleringer på obligationer og aktier på 539,5 mio. kr. og renter på 23,0 mio. kr.; i alt finansielle indtægter på 652,8 mio. kr. med fradrag af egne drifts- og projektomkostninger på 21,9 mio. kr. og finansielle omkostninger på 1,9 mio. kr. Industriens Fond udfører selv projekter, hvor der ikke regnskabsmæssigt hensættes midler, men hvor de faktisk afholdte udgifter vil fremgå af de kommende års driftsudgifter. Industriens Fonds regnskabsprincip er således, at i sådanne såkaldte ”egne” projekter vil omkostninger blive konteret som en driftsudgift i takt med, at disse udgifter realiseres. Dermed vil der i de løbende driftsudgifter komme til at indgå projektrelaterede omkostninger, som ikke reelt kan betragtes som administrative.

Fondens administrationsomkostninger udgøres således af det samlede sekretariat, samt ressourcer til at gennemføre projekt- og programrelaterede indsatser. Fondens administration er tilrettelagt på den måde for at sikre et kompetent og proaktivt beredskab og derigennem opnå den største effekt af Fondens midler. I 2019 har sådanne projektudgifter, som dermed indgår i Fondens samlede driftsudgifter, udgjort 3,2 mio. kroner, som er opført i regnskabet som ”egne projekter”. Hertil kommer lønomkostninger til de medarbejdere, der er ansat til aktiviteterne, som indgår i de samlede lønomkostninger afholdt i Fonden.

Endvidere er der i en række af de større projekter i den samlede bevilling, som bestyrelsen beslutter, over for den eksterne bevillingshaver gjort opmærksom på, at der er hensat en særskilt andel af den samlede bevilling til konkrete udgifter, afholdt af Fonden. Det kan eksempelvis være til evaluering og projektomkostninger som særlige hjemmesider, rejser eller lignende. Her er Industriens Fonds regnskabsprincip, at disse udgifter vil blive konteret som en særskilt projektudgift i takt med, at den faktiske udgift afholdes. I 2019 har der ikke været udgifter til sådanne aktiviteter.

Bestyrelsen for Industriens Fond blev i 2019 forelagt 194 projektforslag, og der blev foretaget uddelinger til i alt 46 nye projekter.
 

Formueudvikling og placeringsstrategi

Fondens samlede formue kan ved årets udgang opgøres til 4,3 mia. kroner inklusive henlæggelse til uddelinger og Fonden har en balancesum på 4,9 mia. kroner inklusive værdien af aktiebeholdningen på 0,34 procent af aktierne i Nykredit A/S.

Bestyrelsen genbesøgte i 2019 sin investeringsstrategi og besluttede at overgå fra et balanceret mandat til individuelle mandater på udvalgte aktivtyper. Fondens formelle ”bundne kapital”, som er mindstekravet til værdier, der ikke kan uddeles, er på 1 mio. kroner. Fonden har således med de nuværende værdier store frihedsgrader til uddeling.

Årsrapport 2019

Her kan man se Fondens årsregnskab, som beskriver Fondens økonomiske aktiviteter i regnskabsåret, herunder ledelsesberetning, balance og resultatopgørelse.

Årsberetning 2019

Årsberetningen beskriver blandt andet årets aktiviteter og nogle af de projekter som Industriens Fond støttede i 2018.

Tidligere år

Industriens Fonds hjemmeside er stedet hvor årsrapporter og årsberetninger fra tidligere år kan læses. Det gøres ved at benytte linket nedenfor.