Tema: Datadreven vækst

Industriens Fond vil med en ny temaindkaldelse sætte fokus på at styrke danske virksomheder i at udnytte data til at skabe konkurrencekraft og vækst

Data er råstoffet, der driver teknologierne bag den fjerde industrielle revolution. Den globale volumen af data fordobles hvert tredje år, godt hjulpet på vej af nye teknologiske landvindinger som Internet of Things, billed- og stemmegenkendelse, wearables, machine learning, kunstig intelligens og en eksponentielt stigende lagringskapacitet.

De virksomheder, der forstår at udnytte værdien af data, står stærkt i fremtidens konkurrence. Virksomheder kan bruge data til at aflæse kundernes behov og derigennem udvikle og tilbyde nye digitale services. I produktionen anvendes data til at forudsige og diagnosticere problemer samt til at identificere mulige løsninger. Data antager mange former og har mange anvendelsesmuligheder. Men tilbage står, at langt de fleste virksomheder har et uforløst vækstpotentiale, både i eksisterende og nye datatyper.

For mange små og mellemstore virksomheder vil overgangen til datadreven forretningsudvikling være en udfordring. Det kræver en teknologisk indsigt at tilvejebringe data, og det at trække den nødvendige information ud, så data kan bringes i anvendelse, vil være nyt for mange.

Virksomheder befinder sig på forskellige udviklingstrin. Mange virksomheder har stadig svært ved at få overblik over de basale muligheder i de data, der findes i organisationen. Andre virksomheder, der er langt på rejsen, kan potentielt høste endnu mere værdi ved at indtænke helt nye datakilder og analytiske teknologier i deres forretningsudvikling.

Industriens Fond ønsker at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne gennem aktiviteter, der kan styrke de små og mellemstore virksomheders evner og muligheder for at udnytte eksisterende og nye data til at skabe konkurrencekraft og vækst.

Industriens Fond ønsker med temaindkaldelsen at øge vækst og værdiskabelse blandt danske virksomheder ved at styrke virksomheder i at realisere muligheder i en datadreven forretningsudvikling, herunder udnytte nye teknologiske muligheder inden for fx Internet of Things og kunstig intelligens.

 

Særlige temaer

Neden for er eksempler på nogle udfordringer, som Industriens Fond ønsker at adressere med temaindkaldelsen. Temaerne skal alene betragtes som idéoplæg. Det er op til ansøger at foreslå de projekter, der kan fremme datadreven vækst.

BASAL DATADREVEN UDVIKLING
Projekter kunne være målrettet virksomheder, som med afsæt i en bedre udnyttelse af egne data kunne realisere nye og mere effektive produkter og processer, men som mangler viden, kompetencer og metoder til at komme i gang. Det kan blandt andet omfatte identifikation af datapotentialet i virksomhederne, hjælp til at udtænke datadrevne forretningsmodeller, udvikling af basal business intelligence, adressering af kompetencebehov samt valg af dataløsning og teknologier.

AVANCERET DATADREVEN UDVIKLING
Projekter kunne være målrettet de virksomheder og iværksættere, der er på et højt digitalt modenhedsniveau, og som allerede anvender data aktivt i forretningsudviklingen. For at realisere potentialet for øget datadreven vækst, må disse virksomheder udvikle digitale services med afsæt i helt nye datakilder. Virksomhederne vil også kunne få gavn af at bringe nye datakilder og digitale analytiske teknologier i anvendelse, herunder via Internet of Things, machine learning og kunstig intelligens. For denne gruppe kan det ofte være gavnligt, at indtænke dataetiske hensyn, herunder som en måde at differentiere sig på markedet og imødegå nye forventninger fra kunder og samfund proaktivt.

GLOBALE PARTNERSKABER OM DATA
Datadreven vækst er en global disciplin. Over hele verden arbejder aktører med at integrere data i forretningsmodeller. Der vil være læring fra andre lande, som vil være vigtig at få bragt i anvendelse i en dansk kontekst. Projekter kunne derfor bidrage til at bringe viden fra internationale miljøer og netværk til danske virksomheder og vidensmiljøer, og således bringe danske virksomheder på forkant med den teknologiske udvikling.

BÆREDYGTIGE LØSNINGER
Inden for udvalgte fagområder, som fx sundhed eller smart cities, er der i særlig grad tale om en volumen, variation og tilgængelighed af data, som hvis bragt i anvendelse, kunne bidrage til udvikling af nye løsninger og et mere bæredygtigt samfund. Projekter kunne bidrage til at accelerere den udvikling, fx gennem styrkede samarbejder mellem myndigheder, etablerede virksomheder og innovative startups.

 

Uddelingskriterier

Det enkelte projektforslag vil blive vurderet op imod Fondens syv uddelingsprincipper. Principperne skal ikke betragtes som en tjekliste, men som en ramme inden for hvilken projekternes relevans og forventede værdiskabelse vil blive vurderet.

1. Konkurrenceevne: Frem dansk erhvervslivs konkurrenceevne til gavn for Danmark ved at styrke konkurrencefremmende faktorer med fokus på viden, kompetencer, innovation, ny teknologi og internationalisering

2. Virksomhedsrelevant: Forstå virksomhedernes muligheder og udfordringer. Støt virksomhederne i at udnytte muligheder. Afhjælp begrænsninger og udækkede behov. Skab virksomhedsnære forandringer.

3. Katalyserende: Samskab løsninger og brug hinandens viden, erfaringer og kompetencer. Skab transparens, synergi og dialog. Understøt samarbejde og partnerskaber på tværs af relevante initiativer og aktører.

4. Bæredygtigt: Adresser globale udfordringer. Støt virksomhederne i at realisere forretningspotentialet i løsninger, som er økonomisk, socialt, miljø- og klimamæssigt holdbare.

5. Proaktivt: Forstå og vær på forkant med udviklingen. Fasthold relevans igennem løbende tilpasning. Vær risikovillig og tag kalkulerede risici.

6. Ambitiøst: Sæt barren højt, tænk nyt og globalt. Udnyt styrkepositioner og find de bedste løsninger, der kan komme mange til gavn.

7. Anvendt: Bring resultater og viden i anvendelse hos Fondens målgruppe.

Der vil blive lagt vægt på, at ansøger kan sandsynliggøre, at der er et behov for projektet i målgruppen, som projektet ultimativt skal skabe forandring hos.

En særlig vægtet målgruppe i denne sammenhæng er virksomheder med mellem 10-500 ansatte samt vækstiværksættere.

Der vil endvidere blive lagt til grund for tildeling, at projektforslagenes slutmålgrupper i erhvervslivet er kendetegnede ved et basalt eller avanceret digitalt modenhedsniveau, der sandsynliggør, at projektaktiviteterne vil medføre en reel forandring.

 

Udenfor temaindkaldelsen

Uden for formålet med temaindkaldelsen om at styrke datadreven vækst ligger projekter, der primært har til formål at:

 • Påvirke offentligt bestemte rammebetingelser, herunder datalovgivning
 • Understøtte digitalisering i virksomheder, der ikke har nogen ambitioner eller forudgående erfaring med datadreven vækst.
 • Opbygge nye datainfrastrukturer eller teknologiplatforme
 • Understøtte grundforskning inden for datarelaterede fagfelter

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for temaindkaldelsen udløb den 12. marts 2020.

Ansøgningsfrist

Temaindkaldelsens ansøgningsfrist udløb den 12. marts 2020.

  Informations- og netværksmøde

  I forbindelse med temaindkaldelsen om datadreven vækst har Industriens Fond afholdt et informations- og netværksmøde.

  Relevant information

  Inden ansøgningen kan man med fordel læse om Industriens Fond.

  KONTAKT

  Spørgsmål vedrørende temaindkaldelsen om datadreven vækst kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

  Anders Ziegler Kusk
  Projektleder
  Telefon: 33 37 62 32
  Mail: azk@industriensfond.dk

  Nanna Nyholm
  Projektleder
  Telefon: 33 37 62 06
  Mail: nn@industriensfond.dk