TEMA: GLOBALE ALLIANCER

Temaindkaldelsen sætter fokus på danske virksomheders internationale relationer og samarbejder. Stærkere globale alliancer er en kilde til innovation, giver adgang til ny viden og styrker dansk erhvervsliv i et værdikædeperspektiv.

Danmark er i den globale kontekst en lille økonomi. Desuagtet er den typiske mellemstore danske virksomhed ikke i særlig grad kendetegnet ved at have tænkt i særligt tætte relationer til globale samarbejdspartnere, endsige have et stærkt eksportfokus.

Foruden den eksportmæssige gevinst, der ligger for Danmark i, at flere mellemstore virksomheder får internationalt fodfæste, så ligger der også en kilde til innovation og udvikling for virksomheder i at samarbejde med udenlandske aktører. For at en virksomhed bliver teknologisk og markedsmæssigt ledende kræves store investeringer eller eksempelvis adgang til en stærk iværksætterkultur.

Virksomheders evne til at source viden og nytænkning fra relevante udenlandske videns- og teknologimiljøer er en væsentlig konkurrenceparameter. Men det er ikke ligetil at bygge bro til internationale videns- og/eller innovationsmiljøer for en mindre eller mellemstor dansk virksomhed, hvis erfaring stammer fra eksport til nærmarkederne eller fra samarbejder med underleverandører.

Industriens Fond efterspørger derfor projektideer og forslag til nye aktiviteter, der kan styrke samarbejdsrelationer mellem særligt kredsen af danske mellemstore virksomheder og deres partnere, samt gerne vidensmiljøer uden for Danmarks grænser.

Formålet med temaindkaldelsen er at øge antallet og omfanget af globale alliancer, som involverer og skaber værdi for dansk erhvervsliv.

Der kan søges om støtte til ideer og aktiviteter, der har potentiale til at styrke dansk erhvervslivs relationer til globale aktører direkte, eller ved indirekte at bane vejen for samarbejder gennem fælleskaber med organisationer og vidensinstitutioner.

Projektideerne vil blive vurderet i lyset af deres originalitet og deres sandsynlige direkte effekt på en bred gruppe af virksomheder, eller hvor en læring har potentiale til at kunne udbredes og skaleres og dermed bringe værdi til endnu flere virksomheder. Der vil generelt blive lagt vægt på at teste typer af initiativer, der har potentiale til at videreføres, såfremt de skulle vise sig at blive en succes.

Neden for et par områder, hvor initiativer kunne være velkomne. Emnerne nedenfor skal dog alene betragtes som idéoplæg. Det er helt op til ansøger at formulere et projekt.

 • Virksomheder kan øge deres innovationsevne ved at source fra innovations- og vidensmiljøer globalt. Der efterspørges igangsættelse af aktiviteter, der nedbryder barrierer for virksomheder i forhold til at indgå i globale alliancer med innovationsmiljøer, hvad enten miljøerne er geografisk afgrænsede eller er globale. Det kunne eksempelvis være ved at stimulere udviklingen af hubs/miljøer i Danmark og koble dem med lignende miljøer globalt, så der kan blive bygget bro mellem erhvervsorienterede interessefællesskaber.
 • Udviklingen og anvendelse af nye teknologier kræver store udviklingsbudgetter, typisk drevet af store internationale virksomheder og nationers prioriteringer. Danske virksomheders udviklingsbudgetter har ikke den samme skala, men danske virksomheder er dog ofte stærke inden for små højteknologiske nicheområder og er bærere af en kultur, der har blik for design og brugerindsigt. Det er kompetencer, der er efterspurgt globalt. Kan der tænkes i måder, så der skabes frugtbare alliancer mellem danske virksomhedsmiljøer og store globale virksomheder, for eksempel gennem udvikling af attraktive underleverandørnetværk?
 • Virksomheder, der har samarbejder over grænser gennem fx eksport- eller outsourcing-aktiviteter, har allerede opbygget et grundlag for globalisering. Virksomheder kan øge omfanget og intensiteten af de globale relationer ved fx at udvikle produktporteføljen til at passe til nye kundesegmenter, eller ved at komme ind på nye markeder eller indgå i samarbejde med andre virksomheder om at kunne levere flere komplementerende produkter og services. Der efterspørges aktiviteter, der får globaliseringsparate virksomheder til at udvide omfanget og intensiteten af internationale samarbejder, så disse også bliver en kilde til fornyet eksport eller innovationssamarbejder.
 • Digital produktion sætter nye krav til producenter, leverandører og samarbejdspartnere. Kun få virksomheder har opnået erfaringer med hvilke samarbejdsrelationer, der er værdiskabende, når en virksomheds produkter kan 3D-printes eller er baseret på fx blockchain teknologier. Der vil være behov for at lave cases og initiativer, der bringer internationale samarbejder inden for nye teknologier på den danske fremstillingsvirksomheds dagsorden.
   

Øvrige forhold

Industriens Fond lægger vægt på, at projektforslag er kendetegnede ved at være:

 • Anvendelsesorienterede
  Projekterne skal som udgangspunkt tage afsæt i erhvervslivets behov.
 • Nyskabende
  Projekterne skal adressere, at det er en ny global virkelighed, vi befinder os i. Projektideerne skal således bibringe noget nyt til dagsordenen, som viser, at ansøger har indsigt i, hvor i verden det ville være effektfuldt for danske virksomheder at være til stede.
 • Partnerskabsbaserede
  Projekterne skal involvere flere projektpartnere, fra eksempelvis erhvervsliv, videns- og uddannelsesmiljøer, eksperter og organisationer.
 • Effektfulde
  Projekterne skal kunne sandsynliggøre en forandring for dansk erhvervslivs åbenhed over for omverdenen. 

fORMALIA

Bemærk at ansøgningsfristen er udløbet. Der kan i øvrigt læses om ansøgningsprocessen og anden formalia ved at benytte linket nedenfor. Her findes også relevante skabeloner til brug ved udarbejdelse af ansøgning og budget.

Relevant information

Inden ansøgning kan man med fordel læse om Industriens Fonds virke. Følgende links indeholder relevant information:

TEMA-MØDER

I forbindelse med den nye temaindkaldelse om Globale Alliancer, har Industriens Fond afholdt møder i Aarhus og København med temaindkaldelsen på programmet. Se præsentationen fra dagen ved at benytte linket her.

KONTAKT

Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med temaindkaldelsen om globale alliancer, så kan Industriens Fond kontaktes.

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk

Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk