Ansøg

Industriens Fond er en uafhængig erhvervsdrivende fond, der støtter nyskabende og inspirerende projekter, der har potentialet til at fremme dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne inden for såvel traditionelle som nye områder og teknologier. Industriens Fond er således ikke en venturefond, men bedriver filantropi. Inden ansøgning kan man med fordel læse om Industriens Fonds virke. Følgende links indeholder relevant information:

Projekterne skal være økonomisk bæredygtige, så de fremadrettet - efter endt støtte - vil kunne fortsætte uden økonomiske tilskud. Viden, kompetencer og teknologier som udvikles i et støttet projekt skal kunne replikeres og således gavne industri og erhvervsliv som helhed. Såfremt du i forbindelse med indsendelse af en ansøgning giver personoplysninger om andre end dig selv, skal du - inden indsendelsen af ansøgningen - sørge for, at disse personer er informeret om, at deres personoplysninger vil blive behandlet af Fonden. Fonden anmoder om, at ansøgning og bilag ikke indeholder personfølsomme oplysninger og CPR-numre. Fondens persondatapolitik kan læses i sin fulde længde her: https://www.industriensfond.dk/persondatapolitik

Sådan Søges Fonden!

Læs ansøgningsprocessen og Fondens kriterier, inden skemaet udfyldes, Sørg for præcise formuleringer og tydeliggør, hvorfor projektet skal have støtte.
1 Ansøgeren
2 Projektet
Beskriv projektets overordnede formål.
Beskriv hvem projektet vil gavne, dvs. hvem er projektets primære målgruppe.
Beskriv konkrete aktiviteter og hvilke leverancer, aktiviteterne vil medføre.
3 Ambitionen
Beskriv hvordan projektet opfylder fondens formål: 1) Hvori består det nyskabende / innovative 2) Hvordan bidrager projektet til at forbedre dansk erhvervslivs konkurrencesevne 3) Hvordan bidrager projektet til jobskabelse og vækst i Danmark
Hvilke konkrete formidlingsaktiviteter ligger der undervejs i projektet og ved projektets afslutning?
Hvilken forandring ønsker ansøgerkredsen at opnå med projektets aktiviteter – på virksomhedsniveau og på samfundsniveau? På kort og på langt sigt?
Med afsæt i projektets forventede effekt, opstil konkret målbare succeskriterier, der kan være med til at vurdere projektets potentiale ved afslutning.
Hvem er projektpartnere/deltagere og hvordan er projektet organiseret?
Kr.
Benyt venligst Fondens budgetskabelon (download skabelon) til udarbejdelse af projektbudget og finansieringsplan, og vedhæft dokumentet som fil nedenfor. Yderligere relevante dokumenter, herunder CV’er, kan desuden vedhæftes som et samlet PDF-dokument.