Ansøgningsprocessen

Ansøgninger modtages løbende og behandles også løbende. Ansøgninger indsendes via ansøgningsskemaet på Fondens hjemmeside.

Ved ansøgninger til Industriens Fond starter processen med, at man udfylder Fondens ansøgningsskema.

Finder sekretariatet i den indledende sagsbehandling behov for nærmere præsentation eller eftersendelse af uddybende information, kontakter sekretariatet selv ansøger herom.

Når den indledende sagsbehandling er afsluttet, vil ansøgningerne blive præsenteret for Fondens bestyrelse. Bestyrelsen træffer herefter afgørelse om eventuel tildeling af støtte og betingelser herfor, og ansøger vil blive underrettet om beslutningen.

Ansøgere bør bemærke, at Industriens Fond i udgangspunktet alene finansierer de direkte omkostninger, der er forbundet med et projekt, hvorfor finansiering af eksempelvis timepriser for deltagere er til ”kostpris”. Der gives kun i sjældne tilfælde tilskud til deciderede overhead omkostninger. Det beløb, der bevilliges af Fonden er inklusiv eventuel moms.

Industriens Fond arbejder filantropisk til et ”fælles bedste” med fri og åben adgang til opnåede resultater af støttede projekter. Industriens Fond modtager mange ansøgninger, og bliver inspireret til sine forskellige aktiviteter fra mange sider.

Ansøgere skal således være opmærksomme på, at en fremsendelse af en ansøgning opfattes som, at ansøger er bevidst om og tillige herved har indvilget i, at idéen bliver tilgængelig for Fonden uanset om der bevilges støtte. Fonden kan derfor ikke garantere, at dele af en projekt idé ikke på et tidspunkt vil kunne opfattes som at den indgår i et andet af Fondens projekter.

Industriens Fond er optaget af, at ansøgninger til Fonden er forankret på højt ledelsesniveau i ansøgers organisation. Rubrikken ”projektejer” henviser således til fx institutleder eller administrerende direktør.

Industriens Fond støtter projekter og initiativer, der bidrager til opfyldelsen af fondens mission. Inden ansøgning er det vigtigt at orientere sig om Fondens mission og kriterier til potentielle projekter.

Ansøgere bedes udfylde Fondens ansøgningsskema for at komme i betragtning til støtte.

fokusområder

Læs mere om Industriens Fonds fokusområder her på hjemmesiden.