DaCES – Dansk Center for Energilagring

Projektet vil skabe grundlaget for et fremtidigt Dansk Center for Energilagring og dermed bidrage til opbygningen af en dansk industriel og forskningsmæssig styrkeposition indenfor energilagring.

Danmark har sat sig som energipolitisk mål at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Dette skal ske ved at udbygge energiforsyningen fra sol og vind. Eksempelvis er potentialet for vindenergi i Nordsøen langt over Danmarks behov for energi. Energiforsyning fra sol og vind er imidlertid ikke konstant og fluktuerer med vejrforholdene og årstiderne.

Ambitionen om en kraftig udbygning af den vedvarende energiforsyning giver derfor et stærkt voksende behov for teknologier, der kan håndtere de fluktuerende mængder af vedvarende energi, der produceres. Energilagring og -konvertering er et helt centralt element i dette og en af de vigtigste faktorer i fremtidens elsystem. Danmark er allerede langt fremme på området og den massive hjemlige produktion af vedvarende energi er en af de centrale årsager til, at både industrien og forskere taler for et stort dansk sats på energilagring. Teknologien omfatter nye former for batterier, termisk lagring og kemiske teknologier, herunder energikonvertering, de såkaldte Power-to-X teknologier.

Visionen for projektet er at skabe grundlaget for, at energilagring bliver en ny dansk industriel og forskningsmæssig styrkeposition på lige fod med vand- og vindenergi, fjernvarme, pumper og klimasikring.  Energilagring og særligt Power-to-X er identificeret som et af de områder, der har det største industrimæssige potentiale for Danmark, og Danmark har gode forsknings- og erhvervsmæssige forudsætninger for at blive blandt de førende på området.

Et nationalt energilagringscenter skal samle industrien, forskere og offentlige institutioner, og skabe samarbejder og nye partnerskaber mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Hermed sikres, at der sker en overførsel af state-of-the-art viden fra danske såvel som udenlandske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter til virksomhederne således at de styrkes i at udvikle nye innovative og kommercialiserbare teknologiske løsninger indenfor energilagring.

Der nedsættes et sekretariat i regi af ATV, der skal kortlægge de teknologiske og markedsmæssige muligheder, koordinere og brobygge mellem forskningsmiljøer og virksomheder samt udarbejde en bæredygtig forretningsplan for centrets finansiering fremover.

Projektet henvender sig til SMVer og iværksættere med vækst- og eksportpotentiale inden for energikonverterings- og lagringsteknologier.

PROJEKTET

Projektnavn:
DaCES – Dansk Center for Energilagring

Projektejer:
Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)

Tid:
2020-2022

Støttet med:
10,8 mio. kr.

Hjemmeside:
www.daces.dk

KONTAKT

Projektejer:
Lia Leffland
Akademidirektør
ATV
41 17 59 59
ll@atv.dk

Kontaktperson:
Anne Marie Damgaard
Sekretariatschef
Dansk Center for Energilagring
amd@atv.dk
41 18 47 47

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
33 37 62 06
nn@industriensfond.dk