Danmark skal måle verdensmålene

04.07.2019

Et nyt initiativ om Danmark og verdensmålene søsættes nu under ledelse af Danmarks Statistik. Helt overordnet, så handler det om at udvikle nogle danske indikatorer, som giver mulighed for at måle udviklingen i Danmark inden for verdensmålenes områder.

Det nye initiativ handler om verdensmålene, som blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015. For at kunne måle udviklingen på de områder som verdensmålene berører, udarbejdes nu en målemetode i dansk sammenhæng. Første skridt er at de største udfordringer i Danmark indenfor hvert af verdensmålenes områder nu udpeges og opgøres.

Målet med projektet er således at etablere en dansk baseline i form af nye danske indikatorer, som giver mulighed for at måle udviklingen i Danmark. Baselinen skal blandt andet understøtte Folketingets arbejde med realisering af verdensmålene, herunder tjene som input til den danske handlingsplan for verdensmålene, som skal revideres i 2020.
 

Flere private fonde står bag det nye initiativ

Initiativet understreger Danmarks position i det globale førerfelt i arbejdet med at realisere verdensmålene. Bag initiativet står 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, et tværpolitisk samarbejde om verdensmålene mellem Folketingets partier. Og sammen med Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden skal idéerne nu gøres til virkelighed.

Vi er i Danmarks Statistik stolte over at være valgt som ansvarlig koordinator for denne ambitiøse opgave. Vi har igangsat et udbud, hvor vi søger en partner, der kan bistå i det videre arbejde med at gennemføre en omfattende og inddragende proces, hvor der bliver god mulighed for at komme med input. Efter sommerferien vil initiativet blive synligt over hele landet, og vi håber, at mange har lyst til at bidrage til arbejdet,” siger Jørgen Elmeskov, der er Rigsstatistiker hos Danmarks Statistik.

Som led i arbejdet med at identificere de supplerende danske indikatorer skal der gennemføres en omfattende inddragelse af civilsamfundsorganisationer, græsrodsbevægelser, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, kommuner, virksomheder, eksperter og mange andre. Resultatet skal være en formulering af indikatorer for en bæredygtig samfundsudvikling i Danmark, der samtidig løfter levevilkårene for den dårligst stillede del af befolkningen.

Baseline er et vigtigt politisk redskab til at give et bedre grundlag for at udvikle konkret politik og prioritere politiske tiltag. Det afgørende er, at verdensmålene ikke bare bliver en nål i knaphullet, men en reel forandringsdagsorden. Det kan baseline hjælpe med til ved at sætte spot på de konkrete udfordringer og styrker, vi har i Danmark med at nå målene,” siger forhenværende miljøminister og nuværende Obama Foundation Scholar, Kirsten Brosbøl.

Målene gøres mere konkrete

Med udarbejdelsen af baseline kan det bliver lettere at konkretisere verdensmålene. Også for dansk erhvervsliv.

"De 17 verdensmål kan bedst nås gennem samarbejde og tydelige målsætninger. I det nye initiativ fastlægges konkrete indikatorer for, hvor bæredygtighedsindsatsen skal ydes i en dansk kontekst – og hvordan den måles. Det gør verdensmålene mere håndgribelige, også for de danske virksomheder, der overvejer at bruge målene som innovationsdrivere,” siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond.

Sammen med fem andre fonde og foreninger - Realdania, Nordea-fonden, Lundbeckfonden, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden - er Industriens Fond gået ivrigt ind i det nye projekt.

At arbejde for FN’s verdensmål - og på den måde i retning af en omfattende bæredygtig udvikling - er et kollektivt arbejde. Hvis vi for alvor skal flytte på tingene, kræver det er et fælles træk fra både offentlige og private parter. Og det er meget positivt, at så mange civilsamfundsaktører nu bidrager til dette omfattende kortlægningsarbejde,” siger Jesper Nygård, der er adm. direktør i Realdania.

Den tilgang harmonerer godt med Nordea-fondens syn på arbejdet med verdensmålene i en dansk kontekst.

Projektet giver et stærkt nationalt afsæt for et fælles dansk bidrag til verdensmålene. Det skal ikke kun være FNs Verdensmål, det skal også være hele Danmarks verdensmål,” siger adm. direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen.

Også hos Lundbeckfonden er der opbakning til baseline-initiativet. Her ses arbejdet blandt andet som et ansvar over for samfundet.

For at sikre, at vi i Danmark kan arbejde med verdensmålene på en ambitiøs, konkret og målbar måde, er det afgørende, at vi har en troværdig national baseline som udgangspunkt for initiativer fra både private og offentlige aktører. I Lundbeckfonden ser vi derfor vores bidrag til udviklingen af en sådan baseline som en vigtig del af vores samfundsansvar,” siger Lene Skole, der er CEO for Lundbeckfonden.

Hos Spar Nord Fonden er forhåbningen, at indikatorerne kan være med til at påvirke bredere kredse til handling og pege dem i den rigtige retning.

I hele Danmark skal vi i gang med at arbejde med og for verdensmålene. For at kunne gøre det er det vigtigt, at vi får synliggjort udgangspunktet for den indsats, der skal igangsættes – set med danske øjne. Vi håber, at det vil give anledning til overvejelser og eftertanke, når de supplerende indikatorer overgives til den politiske proces i Danmark,” siger Steffen Nørgaard, der er direktør i Spar Nord Fonden.

Med de nye indikatorer er tanken, at arbejdet hen i mod at nå målene i 2030 gøres mere konkret.

"FN’s verdensmål har internationalt manifesteret sig som det vigtigste instrument til at forstå og operationalisere de nødvendige indsatser, der skal gennemføres frem mod 2030. En af forudsætningerne for at komme i mål er et fælles udgangspunkt baseret på indikatorer, der er skræddersyede til Danmark," siger Neel Strøbæk, der er bestyrelsesmedlem i Rambøll Fonden.

Den nationale inddragelse, som er en markant del af projektet, vil ske henover efteråret og vinteren 2019/2020 og resultatet vil blive præsenteret i 2020.

Projektet

Læs meget mere om projektet her på Industriens Fonds hjemmeside.

Samarbejdet

Det nye baseline-initiativ ledes af Danmarks Statistik og er sat i verden sammen med blandt andre en række fonde. Besøg partnerkredsen her.

Verdensmålene

Industriens Fond har gennem længere tid arbejdet med at styrke danske virksomheders arbejde med verdensmålene. Det arbejde kan blandt andet følges på Linkedin, ligesom der kan læses om verdensmålenes rolle i Industriens Fonds strategi her på fondens hjemmeside.

Kontakt

Ønskes yderligere information om det igangsatte initiativ, så kan fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk