Den Logiske Model

Den logiske model er Industriens Fonds metodiske referenceramme for evaluering af projekter. 

Den Logiske Model bygger på en forventning om, at der er kausalitet mellem de aktiviteter, der udføres og de resultater og den forandring, der skabes. Det vil sige den effekt projektet har. 

Ansøger forventes at bruge den logiske model som en begrebsramme til udarbejdelse af en effektevalueringsstrategi.

Den forventede sammenhæng kan som minimum beskrives. I de fleste tilfælde er det desuden muligt at opstille og måle på indikatorer, der kan illustrere om den forventede effekt nås. 

Afhængig af projekters karakter og formål, vil det være forskelligt, hvornår den egentlige effekt af resultatet forventes at finde sted. Der skelnes mellem den kortsigtede effekt, som typisk vil kunne registreres inden for rammerne af bevillingen, og den lidt mere langsigtede effekt, som vil kunne registreres på lidt længere sigt. Der skal i denne forbindelse også gøres rede for, hvornår projektet vurderes at være en succes.

Den Logiske Model - 2016 - Industriens Fond

Hver enkelt kasse i Den Logiske Model kan indeholde mange forskellige elementer afhængig af det enkelte projekts karakteristika. Nedenfor findes et par eksempler på hvad der kunne være i de forskellige kasser:

 • Input
  Bevilling, kompetencer, forskning, medfinansiering.
   
 • Aktiviteter
  Virksomhedsforløb, uddannelsesaktiviteter formidlingsaktiviteter, bygninger, dataindsamling. Aktiviteterne munder typisk ud i nogle konkrete leverancer, som der kan sættes mål for.
   
 • Output
  Påvirke identificerede områder af en virksomheds performance, øge kompetenceniveau blandt medarbejdere, påvirke antallet af innovative samarbejder, påvirke optag på en uddannelse. Der kan afhængig af det enkelte projekt opstilles succeskriterier for hvor stor en forandring, der forventes at ske som følge af projektet.
   
 • Outcome
  Virksomheder har generelt bragt metoden i anvendelse, en branche er styrket på eksportmarkeder, flere medarbejdere med specifikke kompetencer.
   
 • Impact
  Dansk konkurrenceevne er påvirket.

For effektmål opgøres endvidere, hvor muligt, kriterier for, hvornår projektet er en succes. Det vil sige projektets succeskriterier.

Alle projekter, der bevilliges mere end én million kroner, skal kunne gøre rede for sammenhængen mellem aktiviteter og resultater. Herunder gøre rede for hvad de involverede virksomheder får ud af projektet, og hvad den brede målgruppe kan få ud af projektets resultater.

Det er ikke altid mulighed at identificere konkrete målbare indikatorer indenfor projektperioden, men i evalueringsstrategien skal overvejelser om hvilke indikatorer man ville kunne måle på, beskrives.

Effekt og evaluering

Industriens Fond er meget optaget af effekt og evaluering. Det er der flere årsager til og det kan der læses om her.

Succeskriterier

Succeskriterier kan se ud på mange forskellige måder og afhænger naturligvis meget af det enkelte projekt. Nedenfor findes en lille håndfuld tænkte succeskriterier:
 
 • 90 procent af de studerende oplevede, at de fik bedre kompetencer.
 • Virksomheder oplevede produktivitetsstigninger på 40 procent.
 • Eksporten til Afrika blev øget med 50 mio. kroner.