Den Logiske Model

DEN LOGISKE MODEL ER INDUSTRIENS FONDS METODISKE VÆRKTØJ TIL PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG EVALUERING AF PROJEKTER

Ansøger forventes at anvende modellen som redskab til udarbejdelse af projektansøgning, og bevillingsmodtager skal anvende modellen ved projektstart til udarbejdelse af evalueringsstrategi og som lærings- og styringsredskab under projektperioden. Modellen skal sikre sammenhæng mellem projektaktiviteter, forventede resultater og effekter. 

Den Logiske Model bygger på en forventning om, at der er kausalitet mellem de aktiviteter, der udføres i projektet, og de resultater og den forandring, der skabes. Det vil sige den effekt projektet har.


Projektet skal tage afsæt i et behov, som projektet ønsket at bidrage til at løse. Det er vigtigt at kende årsagen til behovet for at finde den rette løsningen til at afhjælpe det. Dernæst skal der være formuleret et klart formål med projektet. 

Den forventede sammenhæng mellem de aktiviteter, der udføres i projektet, og de resultater og den forandring, projektet ønsker at skabe, skal beskrives. 

Afhængig af projekters karakter og formål, vil det være forskelligt, hvornår den egentlige effekt forventes at finde sted. Der skelnes mellem den kortsigtede effekt, som typisk vil kunne registreres inden for rammerne af bevillingen, og den lidt mere langsigtede effekt, som vil kunne registreres på lidt længere sigt. Samtidigt opsættes mål for, hvornår projektet og de enkelte faser i projektet anses for at være en succes.

I den uddybende guide og Excel skabelon kan læses mere om Industriens Fonds Projektmodel.  

 

Elementer i den Logiske Model

BEHOV
Hvad er det for et behov, som projektet skal bidrage til at løse?

ÅRSAGEN
Hvad er årsagen/årsagerne til behovet?

FORMÅL
Den konkrete løsning på behovet, som projektet vil udvikle.

MÅLGRUPPE
Hvem har behovet, og hvem henvender løsningen sig til?

AKTIVITETER
Hvad skal der foregå i projektet for at levere de planlagte leverancer og succeskriterier. For eksempel virksomhedsforløb, uddannelse, formidling, dataindsamling, forskning, analyser.

MILEPÆL
Angiver, hvornår en aktivitet vil være afsluttet og/eller en leverance leveret.

LEVERENCER
Et konkret produkt af en aktivitet for eksempel koncept, platform, rapport, artikel, database. Produktet beskrives med kvalitative og kvantitative mål det vil sige kravspecifikationer. For eksempel 2 dages workshop med 30 deltagere, 2 fagartikler i anerkendte tidsskrifter

OUTPUT
Den forventede forandring/effekt, som er en direkte følge af projektets aktiviteter, og som kan måles umiddelbart ved eller efter projektafslutning. For eksempel øget kompetenceniveau blandt medarbejdere, antallet af nye samarbejder, optag på en uddannelse, antallet af nye services, forretningsmodeller, startup virksomheder. Der kan opstilles succeskriterier for hvor stor en forandring, der forventes at ske, som følge af projektet.

OUTCOME
Hvad forventes det, at projektets ovenstående forandring (output) fører til på mellemlangt sigt? F.eks. virksomheder har generelt bragt metoden/teknologien i anvendelse, en branche er blevet styrket på et eksportmarked, flere medarbejdere med specifikke kompetencer.

IMPACT
Den langsigtede forandring/effekt, som projektet skal bidrage til at skabe, for eksempel øget omsætning, investeringer, eksport eller produktivitet.

SUCCESKRITERIER
Mål for, hvornår projektet og de enkelte faser i projektet er en succes.
F.eks. eksporten til Afrika blev øget med 50 mio. kr., 90 procent af de studerende oplevede, at de fik bedre kompetencer, virksomheder oplevede produktivitetsstigninger på 15 procent.