Kompetencebeskrivelse for bestyrelsen

Industriens Fond blev oprindeligt grundlagt i 1898 under navnet Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme. Etableringen skete i en tid, hvor dansk industri og erhvervsliv havde historisk svært ved at finde finansiering til udviklings- og ejendomsprojekter. Fonden etablerede sig derfor som belåner af ejendomme og driftsmidler og var således i stand til at yde finansiering til dansk erhvervsliv, særligt industrien. Siden stiftelsen i 1898 har Fonden gennemgået flere fusioner og tilpasninger, før den i 2009 fandt sin nuværende form, mission og strategi som Industriens Fond.

Industriens Fond fokuserer i dag på at udvikle og støtte innovative projekter, der bidrager til at skabe replikerbar ny viden, som kan gavne dansk industri og erhvervsliv som helhed. Industriens Fonds mission er det centrale element i Fondens arbejde. Den er formuleret på baggrund af Fondens formål og ånd - og med øje for dansk industris og erhvervs historiske udvikling:

Industriens Fonds mission er at støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter, der kan styrke dansk erhvervslivs, især dansk industris, konkurrenceevne.

I Fondens arbejde, i forbindelse med tildeling af støtte og iværksættelse af egne initiativer, er denne mission omdrejningspunktet for Industriens Fond.

Fonden ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser samt Fondens vedtægter.
 

Industriens Fonds bestyrelse

Bestyrelsen er Industriens Fonds øverste myndighed, og har den overordnede ledelse af Fondens virksomhed, og sørger for virksomheden tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser samt Fondens vedtægter. Til varetagelse af de løbende forretninger ansætter Industriens Fonds bestyrelse en direktør. Industriens Fonds bestyrelse fastlægger endvidere Fondens strategi(er). Det drejer sig såvel om strategi for uddelinger som strategi for placering af Fondens formue.
 

Valg af bestyrelse til Industriens Fond

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Disse udpeges på følgende måde: to medlemmer udpeges af DI – Dansk Industri, ét medlem udpeges af Danmarks Nationalbank, ét medlem udpeges af Erhvervsministeren - dette medlem skal have særlig indsigt i og erfaring med investeringsvirksomhed. Bestyrelsen vælger yderligere to medlemmer til bestyrelsen.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer gælder for 3 år. Genvalg og genudpegning kan finde sted. Intet medlem kan udpeges eller vælges, hvis den pågældende fylder 70 år inden for det første år af treårsperioden. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Disse vælges for et år ad gangen i tilknytning til Fondens årsmøde.
 

Bestyrelsens kompetencer

For bedst muligt at støtte Industriens Fond i dens bestræbelser for at leve op til sin mission, skal bestyrelsens medlemmer alle have følgende personlige egenskaber: integritet, ansvarlighed, finansiel forståelse, god indsigt i danske samfundsforhold, herunder særligt i erhvervslivets udfordringer og det danske uddannelsessystem. Endvidere skal der udvises loyalitet over for Industriens Fonds fundats og mission.

Yderligere skal bestyrelsen have medlemmer, som – så vidt muligt – har arbejdet med eller på anden måde har dyb indsigt i følgende emneområder:

  • Generel ledelse i industrivirksomheder med produktion i flere lande
  • Projektarbejde
  • Produktudvikling og Innovation
  • Entreprenørskab
  • Finansiel ledelse
  • Kommunikation
  • Organisationsudvikling

Bestyrelsen skal så vidt muligt sammensættes, så den har diversitet i alder, køn og erhvervsmæssig erfaring.