Kompetencebeskrivelse for bestyrelsen

Industriens Fond

Industriens Fonds mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

I Fondens arbejde, i forbindelse med tildeling af støtte og iværksættelse af egne initiativer, er denne mission omdrejningspunktet for Industriens Fond.
 

Industriens Fonds bestyrelse

Bestyrelsen er Industriens Fonds øverste myndighed, og har den overordnede ledelse af Fondens virksomhed, og sørger for virksomheden tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser samt Fondens vedtægter. Til varetagelse af de løbende forretninger ansætter Industriens Fonds bestyrelse en direktør.

Industriens Fonds bestyrelse fastlægger endvidere Fondens strategi(er).

Det drejer sig såvel om strategi for uddelinger som strategi for placering af Fondens formue.
 

Valg af bestyrelse til Industriens Fond

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Disse udpeges på følgende måde:

2 medlemmer udpeges af DI – Dansk Industri, 1 medlem udpeges af Danmarks Nationalbank, 1 medlem udpeges af erhvervsministeren - dette medlem skal have særlig indsigt i og erfaring med investeringsvirksomhed. Bestyrelsen vælger yderligere to medlemmer til bestyrelsen.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer gælder for 3 år. Intet medlem kan udpeges hvis den pågældende fylder 70 år inden for det første år. Valg af formand og næstformand sker for 1 år ad gangen. Genvalg og – udpegning kan finde sted.
 

Bestyrelsens kompetencer

For bedst muligt at støtte Industriens Fond i dens bestræbelser for at leve op til sin mission, skal bestyrelsens medlemmer alle besidde følgende personlige egenskaber: integritet, ansvarlighed, finansiel forståelse, god indsigt i danske samfundsforhold, herunder særligt erhvervslivets udfordringer med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder. Endvidere skal der udvises loyalitet over for Industriens Fonds vedtægter og mission.

Yderligere skal bestyrelsen have medlemmer, som – så vidt muligt – har arbejdet med eller på anden måde har indsigt i følgende emneområder:

  • Virksomhedsledelse
  • Teknologi og Digitalisering
  • Bæredygtighed
  • Internationalisering
  • Filantropi
  • Produktudvikling og Innovation
  • Entreprenørskab og iværksætteri

Bestyrelsen skal så vidt muligt sammensættes, så den har diversitet i alder, køn og erhvervsmæssig erfaring.

Vedtaget af bestyrelsen på møde den 28.11 2019