TEMA: Konkurrencekraft i blockchainteknologien

Gennem temaindkaldelsen efterspørges projektidéer og forslag til nye aktiviteter, så dansk erhvervsliv får bedre kendskab til, og betingelser for, at arbejde med blockchainteknologien.

Blockchainteknologien er udpeget som en af de nye teknologier, der forventes at revolutionere den måde, virksomheder handler og samarbejder på. Ikke mindst er den relevant, når det gælder overblik over værdikæder, udveksling af værdier, data eller af økonomiske transaktioner, sporing af produkters oprindelse, samt minimering af fejl.

Det er dog begrænset, hvad der findes af konkret viden om, hvordan teknologien vil påvirke det etablerede erhvervsliv, og om blockchainteknologien kan blive en værdiskabende faktor i udviklingen af danske virksomheders konkurrenceevne.

Baggrunden for at iværksætte en temaindkaldelse om blockchainteknologien er at sikre, at dansk erhvervsliv tidligt i teknologiens udviklingsfaser får bragt teknologien ind i et relevant og kvalificeret beslutningsunivers.

Industriens Fond efterspørger derfor projektidéer og forslag til nye aktiviteter, så virksomheder og aktører i bred forstand får bedre kendskab til, og betingelser for at arbejde med blockchainteknologien. Herunder at belyse, hvordan blockchainteknologien kan resultere i konkret værdiskabelse, hvad enten den er af kommerciel karakter eller fremmer bæredygtighed.

Formålet med temaindkaldelsen er således at øge kendskabet til blockchainteknologien og dens anvendelsesmuligheder, samt at opnå en højere grad af indsigt i, hvorvidt teknologien kan skabe værdi og styrke konkurrenceevnen.

Det kan for den enkelte virksomhed være vanskeligt at arbejde med blockchainteknologien i lyset af høje start-omkostninger, samt den ”disruption” som teknologien kan medføre, eksempelvis i forhold til forståelse og begreb om løsninger, arbejdsgange og værdikæder. Et formål med temaindkaldelsen er således også at nedbringe nogle af de barrierer, der opstår når det er vanskeligt at overskue og skabe mening i anvendelse af blockchainteknologien.

Internationalt er blockchainteknologien også højt på agenden. Et yderligere formål med temaindkaldelsen er således at bringe viden udefra til Danmark, hvorfor etableringer af partnerskaber med internationale aktører vil være en fordel.
 

Særlige temaer

Blockchainteknologiens anvendelsesmuligheder er potentielt mangfoldige. Neden for er skitseret nogle temaer, hvorunder projektforslag vil være velkomne. Emnerne skal dog alene betragtes som idéoplæg. Det er op til ansøger at formulere et projekt, som kan bidrage til at styrke konkurrenceevnen i erhvervslivet gennem forandringsskabende aktiviteter.

  • Blockchainteknologien kan potentielt ændre relationer, samarbejdsmodeller og dokumentationsmuligheder mellem producenter og OEMer, samt i samspillet med myndigheder og kunder. Der søges viden om, hvorledes virksomheder kan benytte blockchainteknologien til at understøtte og redefinere deres værdikæde, prissætning og forretningsmodel. Teknologien kan også anvendes til at spore produkter tilbage til deres oprindelse (provenance), som eksempelvis kan reducere fejl samt fremme transparens, bæredygtighed og etik i globale værdikæder. Projekter vil kunne resultere i at der skabes ny viden og redskaber, som kan guide virksomheder og værdikæder i at bruge teknologien som en innovationsdriver i deres branche eller virksomhed.
  • Blockchainteknologien påvirker anvendelsen af digitale produkter og udvekslingen af data. Blockchains åbner op for nye muligheder for udveksling af værdier, og er i udgangspunktet vanskelige at hacke. Derved kan en anvendelse af teknologien også åbne op for nye muligheder for at skabe produkter og løsninger, der er resistente over for hackere og misbrug. Der søges om at der udvikles viden og værktøjer, der belyser disse potentialer, og bidrager til at integrere teknologien eller dens anvendelsesmuligheder, til at understøtte det stadig stigende behov for at lave løsninger og produkter, der er sikre.
  • Blockchainteknologien har i sig en del udfordringer. Nogle blockchainløsninger kræver omfattende computerkraft for at fungere, og teknologien taler ikke nødvendigvis sammen med eksisterende systemer. Blockchainteknologien er ligeledes en relativt ny, uprøvet teknologi, og virksomheder, der generelt udfordres af digitalisering i øvrigt kan næppe forventes at adoptere blockchainteknologien på et tidligt stadie. Men jo skarpere og jo mere realistisk efterspørgslen efter teknologien kan blive – i en dansk kontekst – desto mere målrettet og erhvervsrelevant bliver udviklingen. Der søges om, at der udvikles aktiviteter og projekter, der kan øge kompetencer og beslutningskraft blandt ledere i dansk erhvervsliv.
  • I visse brancher er blockchainteknologien allerede integreret i start-up miljøer. Iværksættere kan i den sammenhæng være en kilde til innovation for etablerede virksomheder, ligesom partnerskaber mellem eksisterende virksomheder og iværksættere kan bringe teknologien i anvendelse i nye sammenhænge. Der kunne i forlængelse heraf udvikles modeller og input til, hvordan man kan styrke partnerskaber mellem virksomheder omkring nye teknologier, som for eksempel blockchainteknologien. Partnerskaber der tilmed vil have potentiale til at innovere og skabe løsninger som understøtter FNs 17 Verdensmål.

Formalia

Temaindkaldelsen har ansøgningsfrist den 4. februar 2019 klokken 12:00. Læs mere om ansøgningsskema, budgetskabeloner og anden formalia, ved at besøge linket nedenfor.

Temamøder

Industriens Fond afholder to møder om temaindkaldelsen. Her informeres der om temaindkaldelsen, og der kan naturligvis stilles spørgsmål ved møderne. Mødet holdes hos Industriens Fond og alle potentielle ansøgere er velkomne.

Industriens Fond

Læs mere om Industriens Fonds strategi og uddelingspolitik her på hjemmesiden .

baggrundsnotat

I forbindelse med temaindkaldelsen er der udarbejdet et kort baggrundsnotat. Det kan læses her.

Temaindkaldelser

Industriens Fond udbyder jævnligt temaindkaldelser. Læs om alle tidligere temaindkaldelser her på Industriens Fonds hjemmeside.

PODCAST

Industriens Fonds fortæller om temaindkaldelsens baggrund og formål i Podcastserien B21, som søger at afdække de potentialer og udfordringer, teknologien og de decentrale strukturer fører med sig.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende temaindkaldelsen om konkurrencekraft i blockchainteknologien kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk