TEMA: EJERSKIFTE MED VÆKSTAMBITIONER

I de kommende år står mange virksomheder over for at skulle ejerskiftes. Industriens Fond vil gerne bidrage til, at ejerskifterne sker på bedst mulig vis.

Indenfor en tidshorisont på ti år står i omegnen af 60-70.000 danske virksomheder over for at skulle ejerskiftes eller lukkes, fordi ejeren eller ejerskabskredsen skal pensioneres. Cirka 12 pct. af den private arbejdsstyrke er beskæftiget i disse virksomheder.

En af de største udfordringer i forhold til at bevare de industrijobs, der er i disse virksomheder, er at få virksomhedsejeren til i tide at gøre sig klar til at overlade virksomheden til en person eller personkreds, der kan føre den videre.

 Industriens Fond lægger vægt på, at de projekter Fonden støtter, har en forventet positiv effekt på antallet af succesfulde ejerskifter. Projektforslag bør således indeholde en klar beskrivelse af den forandring, som projektet igangsætter.

Fonden efterspørger projektforslag, der principielt kan komme mange til gode, og der skal som en del af projekterne formuleres en strategi for, at den viden, der udvikles, bliver bragt i anvendelse og kommunikeres til målgruppen.

Der kan således ikke opnås støtte til konkret konsulentbistand vedrørende en enkelt virksomheds forhold eller ejerskifteproces.

Industriens Fond efterspørger projektforslag, der med skabelse af ny viden eller andre initiativer kan understøtte ejere eller ejerkredse af industrivirksomheder i at forberede, hvordan de gennemfører et succesfuldt ejerskifte i virksomheden i tide. Heraf følger job- og værdiskabelse i industrien.


Inspiration

Emnerne nedenfor skal betragtes som idéoplæg. Det er helt op til ansøger at formulere et projekt, der adresserer de udfordringer og de løsninger, der opstår forud for, eller i forbindelse med, en ejerskiftesituation.

Det kan være en udfordring, at de personer, der står over for at skulle afhænde deres virksomhed, fx på grund af alder, for sent kommer i gang med at udarbejde en strategi for, hvordan og hvornår de ønsker at afhænde virksomheden. Ejeren kan fx i en periode have neddroslet aktiviteter og investeringer i nye produktionsforhold, således at virksomheden ikke længere er konkurrencedygtig.

Fonden kan forestille sig projektforslag, der med afsæt i virksomhedscases, kan bidrage til udviklingen af konkrete koncepter, redskaber og metoder, som ejerlederen kan bringe i anvendelse, så han/hun udvikler virksomheden, således at den på tidspunktet for ejerskifte har et udviklingspotentiale. Derved fremstår virksomheden attraktiv for eventuelle købere og udgør en værdi som ejeren kan kapitalisere.

Projekter kan med fordel bringe eksisterende viden og forskning om nedenstående forhold i anvendelse i virksomheden:

 • Produktionsforhold i forhold til automatisering, robotteknologi og lignende
 • Forretningsudvikling
 • Teknologianvendelse i forhold til markedsføring og kommunikation om produkter og services
 • Afsætning af produkter og services på globale markeder

 

Øvrige forhold

Industriens Fond lægger vægt på, at projektforslag er:

 • Nyskabende
  Projekterne skal repræsentere nye måder at gøre tingene på eller udvikle ny viden.
 • Anvendelsesorienterede
  Projekterne skal fortrinsvist tage afsæt i konkrete virksomhedsforløb, og de indsamlede cases skal kunne dokumenteres og skal kunne formidles bredt.
 • Videnopbyggende
  Projekterne skal bidrage med udvikling af ny viden og nye metoder. Projekterne skal indeholde en plan for, hvordan den nye viden videreformidles, så projektets resultater kommer flest mulige virksomheder til gavn.
 • Partnerskabsbaserede
  Projekterne skal gerne involvere flere projektpartnere, for eksempel fra erhvervsliv, videns- og uddannelsesmiljøer, eksperter og organisationer.
 • Effektfulde
  Projekterne skal være eksplicitte om hvilken konkret forandring, der ønskes at blive iværksat som følge af projektet og hvordan denne forandring bliver målt.

FORMALIA

Ved at benytte linket nedenfor, kan du se hvilke formalia der gør sig gældende ved ansøgning.

Referencer

Der findes en del viden og analyser om ejerskifte. Der henvises blandt andet til følgende hjemmesider for et umiddelbart overblik:

KONTAKT

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
E: ckk@industriensfond.dk
M: 33 37 62 04