TEMA: Flere vækstiværksættere

Nye virksomheder forbliver ofte små og får sjældent realiseret vækstpotentialet. Industriens Fond efterspørger derfor projektforslag, der kan være med til at løse den danske vækstiværksætterudfordring.

Iværksættere finder på nye løsninger og fremmer konkurrencen i det eksisterende erhvervsliv. Hovedparten af de nye arbejdspladser skabes af iværksættere. Derfor er iværksætteri og antallet af iværksættere og mindre virksomheder, der har vækst, af stor betydning når vi skal styrke grundlaget for at skabe værditilvækst og arbejdspladser i Danmark.

Det er dog ofte sådan, at de nye virksomheder forbliver små og sjældent får realiseret principielt store vækstpotentialer. Industriens Fond efterspørger på den baggrund projektforslag, der kan være med til at løse den danske vækstiværksætterudfordring.

Industriens Fond efterspørger projektforslag, der kommer med konkrete initiativer og forslag til forskning og virksomhedsinddragende vidensforløb, som kan vise vejen for, hvordan iværksættere skal agere for at gå ind i et progressivt vækstforløb.


Projekter hvortil der søges bevillinger, bør bidrage til udvikling af nye metoder og ny viden om, hvordan der kommer flere danske vækstiværksættere, fortrinsvist inden for industrien. Fonden efterspørger projektforslag, der kan komme mange til gode, og der skal som en del af projekterne udrulles en strategi for videndeling og kommunikation af projekternes resultater.

Der gives ikke støtte til projekter, der har som formål at rejse vækstkapital elller som primært har et kommercielt sigte.

 

Inspiration

Projektforslaget kan inddrage et eller flere af nedenstående aspekter, men det er op til ansøgeren at sammensætte det bedste projekt, der på sigt kan bidrage til at skabe flere og mere vækstorienterede iværksættere i Danmark.

 • Kompetenceløft
  Hvordan får vi flere til at tænke vækstorienteret? Såvel i den situation, hvor en person vælger at etablere virksomhed, som i den situation, hvor man stiller viden og ressourcer til rådighed for andre.
  Når man er involveret i en virksomhedsopstart og har vækstambitioner, har man brug for mange forskellige kompetencer til at håndtere de udfordringer, der opstår undervejs med hensyn til ledelse, finansiering, drift og udvikling. Samtidig skal man have en skabertrang, så man evner at bevæge sig fra idé til handling. Hvad kan eksempelvis uddannelsesinstitutioner gøre, så flere elever og studerende mestrer denne kompetencediversitet?
  Industriens fond efterspørger redskaber og metoder, der kan klæde studerende på til at skabe eller udvikle nye store industrivirksomheder.
 • Netværk
  Projekter kan søge at finde løsninger på iværksætteres udfordringer med at få tilført den nødvendige ledelsesmæssige og strategiske erfaring og sparring til virksomheden i de forskellige udviklings- og vækstfaser, som virksomheden gennemgår.
  Industriens Fond efterspørger aktiviteter, der kan få uddannelsesinstitutioner, investorer og etablerede virksomheder til at samarbejde om at give iværksætteren adgang til et netværk af ressourcepersoner, der kan se vækstpotentialet i virksomheden. Det kan overvejes, om karakteren af netværk er forskelligt afhængig af industritilhørsforhold og produkt.
 • Globaliseringsparathed
  Projekter kan demonstrere, hvad det kræver af en leder af en industrivirksomhed at tænke globalt fra starten.
  Projekter kan komme med forslag til, hvordan flere iværksættere bliver i stand til at etablere sig globalt, og hvilke forudsætninger der skal være til stede for at dette lykkes. Hvordan kan fx partnerskaber mellem globalt orienterede industrivirksomheder og iværksættere bidrage til at bane vejen til nye vækstmarkeder?
 • Kapital
  Projekter kan vise løsninger på, hvordan vækstiværksættere inden for eksempelvis produktionsvirksomheder kan rejse kapital og få tilført kompetencer fra investorer. Etablering af en højteknologisk produktionsvirksomhed vil typisk forudsætte store investeringer, og det kan være vanskeligt for danske virksomheder at få fx banklån.
  Med udgangspunkt i konkrete virksomheders finansieringsmodeller og finansieringsudfordringer kunne projekter pege på konkrete erfaringer med alternative finansieringsmodeller.
  Industriens Fond støtter ikke venture fund aktiviteter og fungerer ikke som venture fund, hvorfor projekter, der alene omhandler dette, vil falde uden for fondens strategiske fokus.

 

øvrige forhold

I projektforslagene bør der inddrages forhold som:

 • Systematisk overførsel og udveksling af viden mellem iværksættere og fx større virksomheder og vidensinstitutioner
 • Samarbejder og partnerskaber mellem aktører, der kan påvirke dansk iværksætteraktivitet positivt på tværs af og indenfor erhvervsklynger og brancher

Herudover lægger Industriens Fond vægt på, at projekter er:

 • Partnerskabsbaserede
  Projekterne skal involvere projektpartnere fra såvel erhvervsliv som videns- og uddannelsesmiljøer. Industriens Fond indgår også gerne i partnerskabet.
 • Virksomhedsrettede
  Projekterne skal som udgangspunkt tage afsæt i virksomhedscases, og casene skal kunne dokumenteres og de skal kunne formidles og udbredes bredt.
 • Videnopbyggende
  Projekterne skal bidrage med udvikling af ny viden og nye metoder. Projekterne skal indeholde en strategi for, hvordan den nye viden videreformidles, så projektets resultater kommer flest mulige til gavn.

formalia

Ved at benytte linket nedenfor, kan du se hvilke formalia der gør sig gældende ved ansøgning.

KONTAKT

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
E: ckk@industriensfond.dk
M: 33 37 62 04