Formalia: Big Data

Nedenfor findes information om frister, ansøgningsproces, skabelon og lignende.

projektUDVIKLING

Industriens Fond sætter gennem en temaindkaldelse særligt fokus på hvordan virksomheder styrker konkurrenceevnen gennem big data. Deadline for ansøgninger under temaindkaldelsen var den 22. april 2015.

Grundet temaets karakter kan der ekstraordinært ansøges om få dækket begrundede udgifter i forbindelse med projektudvikling. 

Se nedenfor vedrørende deadlines, formalia og skabeloner.

 

 ANSØGNINGSPROCES

Ansøgningsprocessen for temaindkaldelsen om big data har følgende deadlines:

 • Den 23. februar 2015
  Ansøgningsfrist i forhold til at søge om støtte til udgifter forbundet med projektudvikling. Retningslinjer for ansøgningen kan læses her på siden.
  Det var ikke en forudsætning for at ansøge den 22. april at man har ansøgt om midler til projektudvikling.
   
 • Den 18. marts 2015
  Alle ansøgere har senest på denne dag modtaget et svar fra Industriens Fond vedrørende tildeling af støtte til projektudvikling.
   
 • Den 22. april 2015
  Frist for indsendelse af endelig ansøgning under temaindkaldelsen til Industriens Fond.
   
 • Juni 2015
  Ansøgninger under temaindkaldelsen big data forelægges bestyrelsen.

 

BEVILLING

Industriens Fonds sekretariat dækker udgifter forbundet til projektudvikling på baggrund af en vurdering af konkret projektidé og ansøger, samt begrundet budget. Den 18. marts 2015 vil ansøger senest have modtaget svar om hvorvidt udviklingsomkostninger vil blive dækket.

De endelige projektbeskrivelser forelægges Industriens Fonds bestyrelse primo juni. Der er ikke reserveret et særligt beløb til temaindkaldelsen om big data. Hvorvidt der bevilliges midler til projekterne beror på en konkret vurdering af det enkelte projekt.

Industriens Fond giver ikke begrundelser ved afslag.

 

ANSØGNING

Ansøgning til temaindkaldelsen om big data skal udfærdiges i henhold til skabelon.

Ansøgningen skal max være fem sider.

Ansøgninger om projektet sendes pr mail til tema@industriensfond.dk. Ansøgningen mærkes "Temaindkaldelse - Big Data".

Til ansøgningen skal der vedhæftes:

 • 1 sides resume af projektaktiviteter og indhold.
 • forpligtende samarbejdsaftaler med de for projektet relevante partnere.
 • budget (budgetskabelon)

 

OPHAVSRET

Der gøres opmærksom på, at Industriens Fond frit kan arbejde videre med idéer opstået i forbindelse med ansøgningsrunden, også selv om projektet ikke opnår støtte.

Fonden er frit stillet metodemæssigt i forhold til, hvorledes man eventuelt vil forfølge den enkelte idé, med henblik på eventuel senere forelæggelse af projektet til Industriens Fonds bestyrelse.

 

HVAD KAN DER IKKE SØGES STØTTE TIL?

 • Enkeltpersoner.
 • Aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål for enkeltvirksomheder.
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.
 • Opgaver eller projekter, der tidligere har været offentligt støttet, men hvor finansieringen er bortfaldet.
 • Projekter hvor hhv. studierejser, webportaler, faglitteratur, lærebøger eller undervisningsmateriale er et bærende element.
 • Projekter, der alene omhandler indkøb af udstyr.

 

ØVRIGE FORHOLD

Industriens Fonds strategi beskriver Fondens mission og strategiske fokusområder.

Projekter bør generelt være:

 • Nyskabende
  Projekterne skal repræsentere nye måder at gøre tingene på eller udvikle ny viden.
   
 • Anvendelsesorienterede
  Den viden og forskning, der kommer ud af projekterne, skal være anvendelsesorienteret, hvorfor videnopbygningen med fordel kan tage afsæt i konkrete virksomhedsforløb.
   
 • Videnopbyggende
  Projekterne skal bidrage med udvikling af ny viden og nye metoder. Projekterne skal indeholde en plan for, hvordan den nye viden videreformidles, så projektets resultater kommer flest virksomheder til gavn.
   
 • Partnerskabsbaserede
  Projekterne skal gerne involvere flere projektpartnere, for eksempel fra erhvervsliv, videns- og uddannelsesmiljøer, eksperter og organisationer.
   
 • Effektfulde
  Projekterne skal være eksplicitte om hvilken konkret forandring, der ønskes at blive iværksat som følge af projektet, og hvordan denne forandring måles.

skabelon

 

Til den endelige ansøgning under temaindkaldelsen om Big Data benyttes en ansøgningsskabelon, som hentes her:

Ansøgning

Alle ansøgninger sendes elektronisk til Industriens Fond.

Mail-adressen er tema@industriensfond.dk, og det skal fremgå af forsendelsen, at den vedrører "Temaindkaldelse - Big Data".

temaindkaldelse

Læs mere om temaindkaldelsen om Big Data her på Industriens Fonds hjemmeside.

KONTAKT

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Mail: ckk@industriensfond.dk
Telefon: 33 37 62 04