Økonomi & Uddelinger & Investeringspolitik

Industriens Fond har en egenkapital i omegnen af 5 mia. kroner og uddeler op mod 250 mio. kroner årligt.

Industriens Fond er med en egenkapital på næsten 5 mia. kroner blandt de største fonde i Danmark. Egenkapitalen består af en aktiepost i Nykredit A/S, samt en likvid formue, der primært er placeret i obligationer og børsnoterede aktier.

Industriens Fond anvender op mod 250 mio. kroner årligt til egne initiativer og ansøgerdrevne projekter, der bidrager til opfyldelsen af Fondens mission. Driftsudgifterne i Industriens Fond er budgetteret til 10 mio. kroner årligt. Industriens Fond forventer variationer i driftsudgifterne proportionalt med antallet af projekter, der modtager støtte og antallet og omfanget af de initiativer, som Fonden selv udvikler og iværksætter.

Yderligere indblik i Industriens Fonds økonomi og uddelinger findes i Fondens årsrapporter og årsberetninger.

uddelinger

Industriens Fonds bestyrelse har fastlagt en ambition om, at der årligt kan ske uddelinger i omegnen af 250 mio. kroner, i det omfang det vurderes, at der er tale om relevante projekter, som fremmer dansk erhvervslivs og i særdeleshed dansk industris konkurrenceevne.

Alle Fondens projekter er præsenteret på Fondens hjemmeside, mens en samlet oversigt over Fondens aktive bevillinger, findes i Fondens årsberetning.

Af Fondens strategi fremgår det hvad der lægges vægt på når Fonden uddeler penge. Ligeledes er der opstillet en række kriterier for hvad Fonden støtter - og hvad Fonden ikke støtter. Projekter, som modtager bevilling fra Industriens Fond, skal aflægge regnskab som beskrevet i Fondens praksis for regnskabsaflæggelse.

Investeringspolitik

Industriens Fond ønsker gennem sine investeringer at skabe et godt økonomisk fundament for Fondens filantropiske arbejde med at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Gennem en række formueforvaltere investerer Fonden aktivt i børsnoterede aktier og obligationer, samt i en række alternative aktivklasser, hvor fokus er på private equity fonde, private debt fonde, infrastruktur og ejendomme. Investeringsstrategien skal sikre, at Fonden opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. Fonden investerer både langsigtet og tager likviditetsrisici og volatilitetsrisici for på den måde at opnå et bedre resultat og flest mulige midler til filantropisk arbejde.

I Fonden lægger vi vægt på, at vores formueforvaltere foretager investeringer med afsæt i FN’s Global Compact-principper for ansvarlig virksomhedsførelse, FN’s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI) samt at investeringer overholder alle vedtagne internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Dette betyder, at vores investeringer tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder, miljø og anti-korruption, samt at vores investeringer ikke bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

Fonden forventer løbende rapporteringer fra investeringsforvalterne på deres efterlevelse af FN’s Global Compact-principper og FN’s principper for ansvarlige investeringer. Bestyrelsen i Industriens Fond vil én gang årligt evaluere investeringspolitikken. Fonden vil i forbindelse med sin årsrapportering ligeledes redegøre for arbejdet med investeringer.