Årsrapporter og årsberetninger

Læs om fondens årsrapport og årsberetning for 2020, samt årsrapporter og årsregnskaber for tidligere år.

Industriens Fonds regnskab beskriver Fondens uddelingsaktiviteter og projektaktiviteter, Fondens daglige drift, indtjening og forvaltning af Fondens formue.

Fondens bestyrelse beslutter uddeling til flere former for projektaktiviteter. Der er uddelinger, som direkte meddeles en ekstern modtager og dermed indgår i regnskabet som en ”klassisk” uddeling. Til tider er der en mindre del af disse, som disponeres af Fondens sekretariat. Imidlertid er der også projektaktiviteter, som bestyrelsen beslutter at iværksætte, hvor den samlede forankring og forvaltning sker i Fondens eget sekretariat. Disse vil ikke fremgå af årets regnskabsresultat som formelle uddelinger, men alt andet lige fremgå som administrative omkostninger, der regnskabsmæssigt optræder under Fondens egne drifts- og projektomkostninger og konteres, når de afholdes.

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2020 truffet beslutning om konkret at uddele 331,5 mio. kroner til nye projekter.

Industriens Fonds bestyrelse havde på sit årsmøde i marts 2020 som overskudsdisponering valgt at hensætte 300 mio. kroner til uddelinger til relevante projekter, som ville fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Bestyrelsen vedtog i juni 2020 af hæve rammen yderligere til 400 mio. kr.

På årsmødet marts 2021 blev der ligeledes hensat 300 mio. kroner til nye uddelinger.
 

Årets resultat 2020

Årets resultat for 2020 udgør 309,2 mio. kr. mod 629,0 mio. kr. i 2019.

Resultatet fremkommer som modtaget udbytte på 94,3 mio. kr., kursreguleringer på obligationer og aktier på 233,5 mio. kr. og renter på 10,8 mio. kr.; i alt finansielle indtægter på 338,6 mio. kr. med fradrag af egne drifts- og projektomkostninger på 26,4 mio. kr. og finansielle omkostninger på 3,0 mio. kr. Industriens Fond udfører selv projekter, hvor der ikke regnskabsmæssigt hensættes midler, men hvor de faktisk afholdte udgifter vil fremgå af de kommende års driftsudgifter. Industriens Fonds regnskabsprincip er således, at i sådanne såkaldte ”egne” projekter vil omkostninger blive konteret som en driftsudgift i takt med, at disse udgifter realiseres. Dermed vil der i de løbende driftsudgifter komme til at indgå projektrelaterede omkostninger, som ikke reelt kan betragtes som administrative.

Fondens administrationsomkostninger udgøres således af det samlede sekretariat, samt ressourcer til at gennemføre projekt- og programrelaterede indsatser. Fondens administration er tilrettelagt på den måde for at sikre et kompetent og proaktivt beredskab og derigennem opnå den største effekt af Fondens midler. I 2020 har sådanne projektudgifter, som dermed indgår i Fondens samlede driftsudgifter, udgjort 6,0 mio. kroner, som er opført i regnskabet som ”egne projekter”. Hertil kommer lønomkostninger til de medarbejdere, der er ansat til aktiviteterne, som indgår i de samlede lønomkostninger afholdt i Fonden.

Bestyrelsen for Industriens Fond blev i 2020 forelagt 501 projektforslag, og der blev foretaget uddelinger til i alt 124 nye projekter.
 

Formueudvikling og placeringsstrategi

Fondens samlede formue kan ved årets udgang opgøres til 4,3 mia. kroner inklusive henlæggelse til uddelinger og Fonden har en balancesum på 5,0 mia. kroner inklusive værdien af aktiebeholdningen på 0,34 procent af aktierne i Nykredit A/S.

Bestyrelsen har i 2020 implementeret ny investeringsstrategi i form af individuelle mandater på de udvalgte aktivtyper. Fondens formelle ”bundne kapital”, som er mindstekravet til værdier, der ikke kan uddeles, er på 1 mio. kroner. Fonden har således med de nuværende værdier store frihedsgrader til uddeling.

Årsrapport 2020

Her kan man se Fondens årsregnskab, som beskriver Fondens økonomiske aktiviteter i regnskabsåret, herunder ledelsesberetning, balance og resultatopgørelse.

Årsberetning 2020

Årsberetningen beskriver blandt andet årets aktiviteter og nogle af de projekter som Industriens Fond støttede i 2018.

Tidligere år

Industriens Fonds hjemmeside er stedet hvor årsrapporter og årsberetninger fra tidligere år kan læses. Det gøres ved at benytte linket nedenfor.