Årsrapporter og årsberetninger

Læs om fondens årsrapport og årsberetning for 2017, samt årsrapporter og årsregnskaber for tidligere år.

Industriens Fonds regnskab beskriver Fondens uddelingsaktiviteter og projektaktiviteter, Fondens daglige drift, indtjening og forvaltning af Fondens formue.

Fondens bestyrelse beslutter uddeling til flere former for projektaktiviteter. Der er uddelinger, som direkte meddeles en ekstern modtager og dermed indgår i regnskabet som en ”klassisk” uddeling. Til tider er der en mindre del af disse, som disponeres af Fondens sekretariat. Imidlertid er der også projektaktiviteter, som bestyrelsen beslutter at iværksætte, hvor den samlede forankring og forvaltning sker i Fondens eget sekretariat. Disse vil ikke fremgå af årets regnskabsresultat som formelle uddelinger, men alt andet lige fremgå som administrative omkostninger, der regnskabsmæssigt optræder under Fondens egne drifts- og projektomkostninger og konteres, når de afholdes.

Industriens Fonds bestyrelse havde på sit årsmøde i marts 2017 som overskudsdisponering valgt at hensætte 160 mio. kroner til uddelinger til relevante projekter, som ville fremme dansk erhvervslivs, og i særdeleshed dansk industris konkurrenceevne – herunder op til 42 mio. kroner til skabelsen af et strategisk betydningsfuldt 3D-print videns- og innovationsprojekt, som i 2017 blev etableret under navnet AM-Hub.
 

Årets resultat 2017

Årets resultat for 2017 udgør 2.508,7 mio. kroner mod 81,0 mio. kroner i 2016. I resultatet for 2017 indgår kursgevinster ved salg af aktier i Nykredit A/S på 2.246,9 mio. kroner.

Årets resultat på 2.508,7 mio. kroner tilgår den disponible kapital. Af den disponible kapital fragår 242,5 mio. kroner, som overføres til henlæggelse til uddelinger, således at den samlede uddelingsramme for 2018 udgør 250 mio. kroner. Samlet set er den disponible kapital forøget med 2.266,2 mio. kroner fra 2016 til 2017.

Fondens uddelinger for 2017 udgør netto 152,5 mio. kroner, idet uddelinger til nye projektbevillinger for 170,5 mio. kroner modregnes tilbageførsler for 18,0 mio. kroner vedrørende tidligere år. Tilbageførsler af hele eller dele af tidligere bevillinger sker, såfremt et helt eller dele af et projekt ikke er gennemført.

Industriens Fond udfører selv projekter, hvor der ikke regnskabsmæssigt hensættes midler, men hvor de faktisk afholdte udgifter vil fremgå af de kommende års driftsudgifter.

Industriens Fonds regnskabsprincip er således, at i sådanne såkaldte ”egne” projekter vil omkostninger blive konteret som en driftsudgift i takt med, at disse udgifter realiseres. Dermed vil der i de løbende driftsudgifter komme til at indgå projektrelaterede omkostninger, som ikke reelt kan betragtes som administrative. Fondens administrationsomkostninger udgøres således af det samlede sekretariat, formidlingsindsatsen og ressourcer til at gennemføre projekt- og programrelaterede indsatser. Fondens administration er tilrettelagt på den måde for at sikre et kompetent og proaktivt beredskab og derigennem opnå den største effekt af Fondens midler. I 2017 har sådanne projektudgifter, som dermed indgår i Fondens samlede driftsudgifter, udgjort 4,5 mio. kroner, som er opført i regnskabet som ”egne projekter”.  Hertil kommer lønomkostninger til de medarbejdere, der er ansat til aktiviteterne, som indgår i de samlede lønomkostninger afholdt i Fonden.

Endvidere er der i en række af de større projekter i den samlede bevilling, som bestyrelsen beslutter, over for den eksterne bevillingshaver gjort opmærksom på, at der er hensat en særskilt andel af den samlede bevilling til konkrete udgifter, afholdt af Fonden. Det kan eksempelvis være til evaluering og projektomkostninger som særlige hjemmesider, rejser eller lignende. Her er Industriens Fonds regnskabsprincip, at disse udgifter vil blive konteret som en særskilt projektudgift i takt med, at den faktiske udgift afholdes. I 2017 har udgiften til sådanne aktiviteter været på 0,67 mio. kroner.

Bestyrelsen for Industriens Fond blev i 2017 forelagt 194 projektforslag, og der blev foretaget uddelinger til i alt 32 nye projekter.

De rent administrative udgifter var i 2017 på 12,9 mio. kroner mod 12,5 mio. kroner i 2016. Forskellen skyldes blandt andet behovet for at engagere faglig ekspertise i forbindelse afhændelse af aktier i Nykredit A/S.
 

Formueudvikling og placeringsstrategi

Fonden fik i 2017 mulighed for at afhænde det meste af sin hidtidige aktiebeholdning i Nykredit A/S, hvor Fonden havde en ejerandel på 4,7 procent.  En aktiepost som ikke hidtil havde givet løbende afkast. Fondens likvide formue blev således øget med 3 mia. kroner. Der er fastholdt en aktiepost i Nykredit A/S på 0,34 procent, som i forhold til handelsprisen på de afhændede aktier svarer til en værdi på 231 mio. kroner.

Fondens samlede formue kan således ved årets udgang opgøres til 4,3 mia. kroner og en balancesum på knap 5 mia. kroner.

Fonden har en investeringsstrategi, der mindst én gang årligt behandles af bestyrelsen. Risikoprofilen for Fondens investeringer betragtes som relativt konservativ. I 2017 fik Fonden godkendt nye vedtægter med et nyt anbringelsesmandat for formueforvaltningen, som udvidede mulighederne for valg af aktivklasser mm. betydeligt.

Fondens formelle ”bundne kapital”, som er mindstekravet til værdier, der ikke kan uddeles, er på 1 mio. kroner. Fonden har således med de nuværende værdier store frihedsgrader til uddeling.
 

årsrapport og årsberetning

Her på hjemmesiden kan både årsrapporter og årsberetninger tilgås til download eller til læsning på skærmen.

Årsrapport 2017

I årsrapporten skrives der blandt andet om resultatopgørelsen og fondens regnskabspraksis.

Årsberetning 2017

Årsberetningen beskriver blandt andet årets aktiviteter og nogle af de projekter som Industriens Fond støttede i 2017.

Tidligere år

Industriens Fonds hjemmeside er stedet hvor årsrapporter og årsberetninger fra tidligere år kan læses. Det gøres ved at benytte linket nedenfor.