Forandringsteori

Forandringsteori ER INDUSTRIENS FONDS METODISKE VÆRKTØJ TIL PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG EVALUERING AF PROJEKTER

Ansøger forventes at anvende forandringsteori som redskab til udarbejdelse af projektansøgning, og bevillingsmodtager skal anvende forandringsteorien ved projektstart til udarbejdelse af evalueringsstrategi og som lærings- og styringsredskab under projektperioden. Forandringsteorien skal sikre sammenhæng mellem projektaktiviteter, forventede resultater og effekter. 

Forandringsteori bygger på en forventning om, at der er kausalitet mellem de aktiviteter, der udføres i projektet, og de resultater og den forandring, der skabes. Det vil sige den effekt projektet har.


Projektet skal tage afsæt i et behov, som projektet ønsket at bidrage til at løse. Det er vigtigt at kende årsagen til behovet for at finde den rette løsningen til at afhjælpe det. Dernæst skal der være formuleret et klart formål med projektet. 

Den forventede sammenhæng mellem de aktiviteter, der udføres i projektet, og de resultater og den forandring, projektet ønsker at skabe, skal beskrives. 

Afhængig af projekters karakter og formål, vil det være forskelligt, hvornår den egentlige forandring forventes at finde sted. Der skelnes mellem den kortsigtede forandring, som typisk vil kunne registreres inden for rammerne af bevillingen, og den lidt mere langsigtede forandring, som vil kunne registreres på lidt længere sigt. Samtidigt opsættes mål for, hvornår projektet og de enkelte faser i projektet anses for at være en succes.

I den uddybende guide og skabelon kan der læses mere om forandringsteori og projektevaluering i Industriens Fond.​

    


   

   

   Elementer i Forandringsteorien

   BEHOV
   Hvad er det for et behov, som projektet skal bidrage til at løse?

   ÅRSAGEN
   Hvad er årsagen/årsagerne til behovet?

   FORMÅL
   Den konkrete løsning på behovet, som projektet vil udvikle.

   MÅLGRUPPE
   Hvem har behovet, og hvem henvender løsningen sig til?

   AKTIVITETER
   Hvad skal der foregå i projektet for at levere de planlagte leverancer og succeskriterier. For eksempel virksomhedsforløb, uddannelse, formidling, dataindsamling, forskning, analyser.

   MILEPÆL
   Angiver, hvornår en aktivitet vil være afsluttet og/eller en leverance leveret.

   LEVERANCER
   Et konkret produkt af en aktivitet for eksempel koncept, platform, rapport, artikel, database. Produktet beskrives med kvalitative og kvantitative mål det vil sige kravspecifikationer. For eksempel 2 dages workshop med 30 deltagere, 2 fagartikler i anerkendte tidsskrifter

   OUTPUT
   Den forventede forandring/effekt, som er en direkte følge af projektets aktiviteter, og som kan måles umiddelbart ved eller efter projektafslutning. For eksempel øget kompetenceniveau blandt medarbejdere, antallet af nye samarbejder, optag på en uddannelse, antallet af nye services, forretningsmodeller, startup virksomheder. Der kan opstilles succeskriterier for hvor stor en forandring, der forventes at ske, som følge af projektet.

   OUTCOME
   Hvad forventes det, at projektets ovenstående forandring (output) fører til på mellemlangt sigt? F.eks. virksomheder har generelt bragt metoden/teknologien i anvendelse, en branche er blevet styrket på et eksportmarked, flere medarbejdere med specifikke kompetencer.

   IMPACT
   Den langsigtede forandring/effekt, som projektet skal bidrage til at skabe, for eksempel øget omsætning, investeringer, eksport eller produktivitet.

   SUCCESKRITERIER
   Mål for, hvornår projektet og de enkelte faser i projektet er en succes.
   F.eks. eksporten til Afrika blev øget med 50 mio. kr., 90 procent af de studerende oplevede, at de fik bedre kompetencer, virksomheder oplevede produktivitetsstigninger på 15 procent.

   Kontakt

   Kontakt Brian Christensen for spørgsmål om Industriens Fonds arbejde med evaluering og impactprincipper.

   Brian Christensen
   Projektleder
   33 37 62 05
   bc@industriensfond.dk