TEMA: INNOVATION

Industriens Fond satte fokus på aktiviteter, der kan øge omfanget af innovation og evnen til at tænke innovation hos mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv - særligt i de producerende erhverv.

Evnen til at forny sig og drage nytte af de muligheder, der ligger i den globale udvikling, er en væsentlig konkurrenceparameter for danske virksomheder.

Der er mange udefrakommende faktorer, der kan lægge et innovationspres på virksomheder: Prispres fra udviklingslande. Teknologiske muligheder og trends. Nye materialer. Automatisering. Konkurrenter, der dukker op fra andre brancher. På tværs af brancher oplever virksomheder et presserende behov for at orientere sig strategisk i retning af de trends, der på radikal vis kan ændre præmisserne for den måde, virksomheden hidtil har skabt værdi på.

Innovation foregår alle steder i virksomheden. Der er innovation i at reorganisere arbejdsgange så størrelsen og kompleksiteten af et produkt kan varieres. Innovation kan også være en helt ny måde at distribuere varen på eller at tilrettelægge sit udviklingsarbejde på.

En grundlæggende forudsætning for at en innovationsindsats bærer frugt er, at der i virksomheden er en åbenhed og en vilje til at implementere de nødvendige forandringer i virksomheden, og i den måde virksomheden skaber værdi på. Uanset kilden til innovation og hvor i virksomheden, der innoveres, bliver praksis udfordret.

Industriens Fonds bestyrelse efterspurgte projekter, der kan øge kvaliteten og succesraten af virksomheders arbejde med innovation, så flere virksomheder opnår erfaring med innovationsarbejde og kontinuerligt arbejder med innovation i alle led af virksomheden.

Projekter kan med fordel tage afsæt i et afgrænset område af betydning for den enkelte virksomheds innovationsevne. En række temaer fremhæves i faglitteraturen, som særligt perspektivrige innovationsområder – men også som områder, hvor mange virksomheder fortsat er udfordret på praksis.

Industriens Fond efterspurgte således løsninger på at realisere et innovations- og vækstpotentiale i at få flere danske virksomheder til at beskæftige sig med følgende temaer:

  • Nye teknologier og materialer er en innovationsdriver, som i stigende grad anvendes globalt og sætter nye standarder for, hvad virksomheder kan (masse)producere i forhold til mængde og individuelt tilpassede løsninger. Danske virksomheder har indtil videre kun i beskedent omfang taget de muligheder til sig, som for eksempel ligger i 3D-printteknologien.
  • Produkter og løsninger ”taler sammen” via udveksling af data. Heri ligger der et stort innovationspotentiale for selv det mest simple produkt. Teknologien er uden begrænsninger. Udfordringen ligger i at identificere den rigtige teknologiske løsning og implementere teknologien intelligent i samarbejde med underleverandører og OEM’er – så udfaldet er ”smarte” produkter og en bæredygtig forretningsmodel.
  • Både i markedsføringen og i afsætning af produkter åbner internetplatforme nye muligheder for at nå nye kundegrupper, også for den danske underleverandør. Virksomheder indgår i en global værdikæde, der kræver at man ikke kun er orienteret bagud i produktionsprocessen, men også fremad i forhold til distributionskanaler og salg. Den innovation, der foregår heri, kan betyde radikalt nye muligheder for at nå kundegrupper globalt.
  • Investeringer i innovation betyder ofte også, at virksomheden åbner sin innovationsproces op og begynder at innovere i samarbejde med underleverandører, videninstitutioner, rådgivere, andre virksomheder og internationale partnere. Det kalder på løsninger, eksempelvis infrastrukturer og platforme, hvor virksomheder og aktører kan mødes og erfaringsudveksle.
     

Der vil i vurderingen af projektansøgninger blive lagt særlig vægt på:

  • Økonomisk bæredygtighed i forhold til projektets leverancer. Det skal være overvejende sandsynligt, at der i ansøgerkredsen er aktører, der i deres fremtidige virke kan bringe viden og metoder fra projektaktiviteterne i konkret anvendelse, efter projektet er afsluttet.
  • Anvendelsesorienteret viden. Der vil blive lagt vægt på at bringe viden i anvendelse – og i tilfælde af at virksomhedsforløb er en central del af projektet, vil der blive lagt vægt på, at der i ansøgerkredsen er aktører med adgang til et virksomhedsnetværk.
  • Videnopbygning. En effekt af projektaktiviteter er udvikling af ny viden og metoder til at adressere innovationsudfordringen.

FORMALIA

Læs mere om ansøgningsfrister og anden formalia ved at benytte linket nedenfor.

KONTAKT

Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med temaindkaldelsen om innovation, så kan en af nedenstående personer kontaktes.

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 06
Mail: ckk@industriensfond.dk

Lars Møller Holmegaard
Projektchef
Telefon: 33 37 62 05
Mail: lmh@industriensfond.dk