Ledelse & Corporate Governance

Industriens Fonds øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt seks medlemmer. I overensstemmelse med Industriens Fonds fundats udpeges to medlemmer af DI – Dansk Industri, et medlem af Danmarks Nationalbank og et medlem af Erhvervsministeren. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen. Alle bestyrelsens medlemmer vælges hver for en treårig periode.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke udpeges, hvis den pågældende fylder 70 år inden for det første år af valgperioden. Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand for ét år af gangen i tilknytning til årsmødet, som vanligvis holdes i marts måned. Formanden forbereder bestyrelsesmøder i samarbejde med direktionen og leder bestyrelsens forhandlinger.
 


Bestyrelsen holder mindst fire årlige møder, og mindst en gang hvert år drøfter bestyrelsen Fondens strategi, foretager en evaluering af eget arbejde mm. Fondens strategi bygger på inddragelse af flest mulige interessenter. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for Fondens virksomhed og strategi for placering af aktiver i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og de løbende økonomiopfølgninger hvert kvartal.

Endvidere sikrer bestyrelsen, at der varetages en betryggende finansiel og ledelsesmæssig kontrol. Bestyrelsens arbejde med disse styringsmæssige forhold og andre principielle emner planlægges årligt efter et såkaldt mødehjul, som fremgår af bestyrelsens forretningsorden.

Den daglige ledelse udføres af direktionen, som er ansvarlig over for bestyrelsen. Direktionens aflønning fremgår af årsberetningen og der er ét medlem af direktionen.

Fondens bestemmelser om habilitet fremgår af bestyrelsens forretningsorden. Således må et bestyrelsesmedlem eller en direktør ikke deltage i spørgsmål, der kan indeholde interessekonflikter. Det enkelte bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til at gøre opmærksom på sin eventuelle inhabilitet. Ved enhver mistanke om uregelmæssigheder har bestyrelsesmedlemmer, direktion eller sekretariat pligt til at påtale mistanken - om nødvendigt under fortrolighed.
 

GOD FONDSLEDELSE

Industriens Fonds bestyrelse har udarbejdet denne tekst på baggrund af anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse. Anbefalingerne blev allerede implementeret i Industriens Fond i marts 2013 på baggrund af det første udkast, som det tidligere Erhvervsfondsudvalg og forløber til Komitéen for god Fondsledelse havde udarbejdet.

Fonden er underlagt tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Fonden har endvidere såvel eksternt som offentligt udpeget repræsentation i sin bestyrelse.
 

STRATEGI OG UDDELINGSPOLITIK

Fondens bestyrelse drøfter minimum én gang om året strategi og fastlægger uddelingspolitiken for Industriens Fond.

Fonden arbejder endvidere systematisk med evaluering og effektmåling. Såvel af den driftsmæssige side af Fondens virksomhed som i forhold til projektporteføljen. Formålet er at sikre mest mulig effekt af projekter og ikke mindst læring til videreformidling. Ligeledes er der fastlagt procedurer i forhold til den økonomiske forvaltning, herunder revision vedrørende bevilligede projekter.

ÅBENHED

Industriens Fond prioriterer åbenhed over for omverdenen. Det gælder også i forhold til Fondens egne økonomiske resultater, strategi for placering af formuen, samt styring og effekt af de projekter, som Fonden støtter. Alle sådanne oplysninger lægges på Industriens Fonds hjemmeside. Fonden lægger også vægt på åbenhed og hurtighed i samarbejdet med eksterne medier.

Løn og honorar

Fondens bestyrelse modtager et samlet honorar på 2,25 mio. kroner, heraf modtager formanden 0,75 mio. kroner, næstformanden 0,5 mio. kroner og øvrige bestyrelsesmedlemmer hver 0,25 mio. kroner.

Direktionens aflønning udgjorde i 2020 ca. 3,4 mio. kroner i løn og pension, og 0,3 mio. kroner til andre personaleomkostninger. Løn og honorar fremgår også af Fondens årsrapporter.

god fondsledelse

Industriens Fonds bestyrelse har i forbindelse med arbejdet med god fondsledelse udarbejdet både en kompetenceprofil og en redegørelse for god fondsledelse. Både kompetenceprofilen og redegørelsen opdateres mindst en gang om året og ud over at være tilgængelig her på siden, så er redegørelsen om god fondsledelse i Industriens Fond også en fast del af årsrapporten. Den nuværende redegørelse knytter sig således til Industriens Fonds årsrapport for 2020.

Redegørelser

Nedenfor findes lovpligtige redegørelser i henhold til god fondsledelse.