TEMA: Nye ledelsesprincipper

Temaindkaldelsen sigter efter at styrke kvaliteten af ledelse i dansk erhvervsliv.

Erhvervslederen skal navigere i en verden i hastig forandring. Hver dag opstår nye muligheder og udfordringer, som potentielt kan påvirke konkurrencesituationen for den enkelte virksomhed. Nye teknologier, organisationsformer og ikke mindst forskelligheden i dialog, motivering og samspil mellem generationerne på arbejdspladsen sætter nye rammer for relationen mellem leder og ansat.

Samlet set betyder det, at lederrollen er i radikal forandring. Og det er ikke første gang, det er sket. Med industrialiseringen handlede ledelse om at udstikke klare retningslinjer og belønne den ekstraordinære indsats, målt som eksempelvis relativ høj produktivitet. Med tiden kom ledelse til at handle mere om at kunne sætte rammer for teamledelse og selv-ledelse og belønne den omstillingsparate og fleksible indsats.

Fremtidens ledelsesform kalder på nye redskaber og motivationsfaktorer. Ledelse kan ikke alene trække på erfaringer fra tidligere praksis. De organisatoriske rammer ændrer sig. Forretningsmodeller ændrer sig og nye generationers forventninger til, hvordan et godt arbejdsliv ser ud, ændrer sig. ”Plejer” duer ikke i en verden, hvor konkurrenceevne kan hænge sammen med lederens evne til radikalt at bryde med tidligere praksis. Samtidig er de mere klassiske ledelseskompetencer fortsat aktuelle.

Disse nye forhold afføder nye forventninger til ledere i en virksomhed. Eksempelvis skal en samlet ledelse kunne:

 • Håndtere stor kompleksitet og navigere strategisk i en omskiftelig virkelighed uden tidligere erfaring at læne sig op ad.
 • Motivere medarbejdere, der tilhører en anden generation, med en forventning om at unge mennesker motiveres og engageres af andre ting, end lederen selv. Og for den sags skyld samtidigt i organisationen parallelt fastholde motivation og resultatskabelse i en mere traditionel ledelsesrelation.
 • Lede på distance gennem netværk, multikulturelle teams og med nye teknologier.
 • Få organisationen til at forstå og levere individuelt tilpassede løsninger til kunder, så den løsning, der sælges, altid er unik.
 • Stille mål for virksomhedens drift og udvikling i en kompleks verden – og følge op.

Der er behov for viden om, hvilke typer af kompetencer fremtidens leder skal have for at kunne lede succesfuldt. Ligesom der er behov for nye redskaber og værktøj, som lederen kan bringe i anvendelse for at omstille dansk erhvervsliv til en ny konkurrencesituation.
 

Krav til fremtidens ledelse

Der mangler viden om, hvad der konkret virker og hvorfor på ledelsesområdet. Det er en disciplin, der har en stor indvirkning på ansattes produktivitet, innovationsevne og engagement.

Industriens Fond ønsker med en temaindkaldelse at styrke kvaliteten af ledelse i dansk erhvervsliv.

Fonden efterspørger projekter, der kan give evidensbaseret og anvendelsesorienteret viden om, hvordan ledelse og organisationer bedst tilrettelægges til gavn for den konkurrenceudsatte del af dansk erhvervsliv.

Industriens Fond peger på baggrund af drøftelser på INSPIRE2016 [link] på følgende områder, hvor der i særlig grad efterspørges ny viden og værktøjer. Men projekter inden for andre områder og med andre perspektiver af ledelsesdagsordenen er også velkomne.

 • En verden i hastig forandring
  Der er behov for ny viden, der adresserer den ledelsesudfordring, der opstår med den nye globale konkurrencesituation. Der vil blive lagt vægt på, at projekter bringer ny viden og nye erkendelser, som kan give indsigt i, hvordan man leder i fremtiden, når digitalisering, globalisering og generationsforskelle sætter nye standarder for ledelsesrelationen.
 • Nye ledelsesmodeller
  Der er behov for evidensbaseret viden om, hvad god ledelse er. Meget ledelse er situationsbestemt. Her er det vanskeligt at sætte en formel for den gode ledelse. Med de ensartede udfordringer, der er for lederen i en omskiftelig verden, er det dog vurderingen, at en række generiske ledelsesprincipper gør sig gældende. Ved at få indsigt i – eller erfaring med – hvad der virker, og hvad der ikke gør, kan ledere trække på andet end mavefornemmelse. Der vil blive lagt vægt på at bringe relevante klassiske ledelsesmodeller og ledelsesredskaber op i en nutidig kontekst.
 • Nye måder at organisere sig på
  De mest succesfulde virksomheder er i gang med at transformere deres værdikæde og udnytte digitaliseringen til værdiskabelse og tættere kundekontakt. En stor ledelsesmæssig udfordring er at bringe virksomheder gennem denne transformationsproces. Der mangler viden og redskaber, der kan klæde ledere på til at høste værdien af digitaliseringen og indgå i en agil, kundefokuseret værdikæde. Projekter kan undersøge og teste, hvordan forskellige typer af samarbejdsmodeller kan se ud, og hvordan de påvirker ansattes resultatskabelse.

Der vil i vurderingen af projektidéen blive lagt vægt på:

 • At den nøjagtige implementering og udrulningsplan af tiltaget er beskrevet, herunder projektets specifikke eller generiske karakter.
 • At projekterne er målrettet ledelseslag og udfordringer i særligt de mindre og mellemstore virksomheder.
 • At der i projekterne opstilles anskuelige og gerne målbare succeskriterier.
   

Andre forhold

I overensstemmelse med Fondens strategiske fokus i øvrigt vil der blive lagt vægt på følgende forhold i vurderingen af projektet:

 • Nyskabende
  Projekter vil blive vurderet på om de på ny og original vis bringer viden om ledelse fremad.
 • Anvendelsesorienterede
  Den viden, der kommer ud af projekterne skal være anvendelsesorienteret og kan med fordel tage afsæt i konkrete virksomhedsforløb.
 • Vidensopbyggende
  Projekterne skal bidrage med udvikling af ny viden og nye metoder. Projekterne skal indeholde en plan for, hvordan den nye viden videreformidles, så projektets resultater kommer flere virksomheder til gavn.
 • Partnerskabsbaserede
  Projekterne skal gerne involvere flere projektpartnere, for eksempel fra erhvervsliv, videns- og uddannelsesmiljøer, eksperter og organisationer.

FORMALIA

Læs mere om ansøgningsfrister og anden formalia ved at benytte linket nedenfor.

KONTAKT

Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med temaindkaldelsen om nye ledelsesprincipper, så kan Industriens Fond kontaktes.

Industriens Fond 
Telefon: +45 70 209 208
Mail: info@industriensfond.dk