Modstandsdygtig.dk

Nyudviklet resiliensguide og ambitiøst træningsforløb skal ruste SMV’er til kommende kriser og derved give dem en konkurrencefordel.  

Resiliens som konkurrencefordel

Ny teknologi og stigende global afhængighed har medført, at forandringer sker hurtigere og mere uforudsigeligt end tidligere. Det har skabt et virksomhedsbehov for hastigt at kunne identificere, kvalificere og implementere nye idéer, der kan lede til udviklinger i produkter, værdikæder, services og forretningsmodeller.

Modstandsdygtig.dk er en guide og digitalt værktøj, som skal klæde SMV’er på til at agere hurtigere og bedre modstå nye kriser.

Guiden tager afsæt i forskellige temaer, der alle relaterer sig til forskellige aspekter af det at være en modstandsdygtighed virksomhed, så som forretningskontinuitet, innovation, forretningsudvikling, risikostyring, forsyningskæder og cybersikkerhed, og tager udgangspunkt i et værktøj til selv-evaluering af en organisations modenhed og identifikation af risici. Guiden præsenterer en række forskellige værktøjer og redskaber fra relevante standarder og giver SMV’er konkrete eksempler på, hvordan de kan arbejde med disse. 

Projektet er inddelt i 8 hovedaktiviteter: 

1: Awareness 
45 landsdækkende kickoff-arrangementer skal skabe opmærksomhed for bestyrelser og virksomhedslederes og tiltrække 50 virksomheder til træningsforløb.

2: Rekruttering og screening 
Som et led i udvælgelsen af virksomheder til træningsforløbene screenes interesserede SMVerme for at sikre en forskelligartethed af virksomheder, og for at deres engagement og modenhed sandsynliggør, at udviklingsforløbet medfører efterfølgende handling. Udfordringer og kompetencer kortlægges derefter med henblik på at matche SMVerne med de rette rådgivere.

3: Pilotforløb: Udvikling og test af guide  
Med udgangspunkt i erfaringer fra genstartNU-projekterne, eksisterende standarder, ny forskning om resiliens og agilitet, udvikles en guide til resiliensskabende kapabilitetsopbygning. Guiden testes i pilotforløb med 15 virksomheder og skal danne grundlaget for en spørgeramme, der i screeningsfasen udnyttes til at identificere virksomhedernes parathed i forhold til at vedligeholde/sikre eksisterende forretningsaktiviteter og justere/forbedre virksomhedens forretningsmodel og beredskab.   

4: Hovedforløb: Resiliensopbygning  
Hovedforløbet gennemføres i 35 virksomheder, så i alt 50 virksomheder deltager i et 10 ugers træningsforløb med henblik på at anvende resiliensguiden og lave en skræddersyet plan for, hvordan virksomheden opbygger processer og rutiner til at sikre resiliens.

5: Formidling 
Efter pilotforløbene udarbejdes praksisnære cases, små videoer og podcasts, som vil være tilgængelige offentligt på www.modstandsdygtig.dk

6: Netværk og forankring 
Der etableres netværk med katalyserende effekt, som inkluderer brancheorganisationerne DE, DI, Forsikring og Pension, FSR, Asnet, og der afholdes 20 fysiske møder hos lokale erhvervsråd. Netværkene skal skabe dialog med og ruste organisationerne til at spille en rolle over for SMVer som formidlere af resiliensguiden og erfaringsdelingen. Der gennemføres train-the-trainer-forløb for Innovation Officers og konsulenter i de regionale Erhvervshuse, som trænes i brugen af guiden, så både erfaringer fra projektet og resiliensguiden forankres i erhvervshusene.  

7: Vidensindsamling og følgeforskning 
Løbende dataindsamling og følgeforskningen skal dokumentere effekten af aktiviteterne og skabe et forskningsbaseret grundlag for efterfølgende indsatser og standardiseringsarbejde.

8: Nyt standardiseringsværktøj og digitalt værktøj til modstandsdygtighed 
Med afsæt i dataindsamlingen og følgeforskning påbegyndes udarbejdelsen af et nyt standardiseringsværktøj, som afhængig af behov set i virksomhedsforløbene, kan være input til en ny, certificerbar standard for resiliens i SMVer, en videreudvikling af resiliensguiden eller et andet værdiskabende værktøj. 

Virksomhedsguiden skal sammen med 30 konkrete virksomhedseksempler få mindst 1.000 virksomheder til at implementere nye procedurer og rutine, der innoverer deres forretningsmodeller og gør dem robuste.. Guiden skal i sidste ende være med til at gøre modstandsdygtighed til et strategisk konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv.

Projektet henvender sig primært til fremstillingsvirksomheder med 10-500 ansatte med særligt fokus på at inddragelse af ledelse og bestyrelse ude hos virksomhederne.  

PROJEKTET

Projektnavn:
Modstandsdygtig.dk

Projektejer:
Teknologisk Institut 

Tid:
2021-2024

Støttet med:
20 mio. kr.

Hjemmeside:
Modstandsdygtig.dk

Temaindkaldelse


Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om "Fra Kriser til Konkurrencekraft".

KONTAKT

Projektejer
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør, Produktion og Innovation
Teknologisk Institut 
72 20 31 16
alh@teknologisk.dk

Projektleder
Jan Overgaard
Sektionsleder, Innovation og Digital Transformation
Teknologisk Institut 
72 20 20 22
jov@teknologisk.dk

Projektansvarlig Industriens Fond
Anders Wils
Direktionskonsulent
33 37 62 33
aw@industriensfond.dk