TEMA: NYE VEJE TIL EKSPORT

Med fokus på nye veje til eksport gennemfører Industriens Fond sin sjette temaindkaldelse. Der er ansøgningsfrist den 21. september 2015.

Over halvdelen af den danske vareeksport stammer fra industrivirksomheder, og mere end tre ud af fire af de danske mindre og mellemstore industrivirksomheder har eksport.

Industriens Fond ønsker at understøtte aktionsorienteret vidensudvikling og nyskabende initiativer, der har potentiale til at gavne dansk industri- og erhvervslivs eksportevne.

Løsninger skal tage udgangspunkt i at de dækker behov, som virksomhederne ikke i dag finder, at de eksisterende tilbud kan matche. Såvel nær- som fjernmarkeder er relevante.

Løsningerne skal bidrage til, at der eksempelvis etableres nogle brohoveder, som kan styrke danske virksomheder i deres eksportaktiviteter. Løsningerne kan med fordel, men ikke nødvendigvis, fungere i samarbejde med de globalt forankrede aktiviteter, der aktuelt tilbydes danske virksomheder.

Fonden er i sin dialog med eksportparate virksomheder blevet opmærksom på en række områder, som kan være virkningsfulde, når virksomheder skal eksportere og ”ind på” nye markeder:

 • Etablering af samarbejder med internationale aktører, for eksempel via forskningsprojekter, multinationale virksomheder, lokale myndigheder og virksomheder.
 • En koordineret indgang til nye markeder – for eksempel med afsæt i eksport af hele løsninger (systemeksport) eller relaterede produkter (klynger) eller services knyttet til varer.
 • Viden om, hvordan virksomheder kan tilpasse produkter og processer til specifikke kundegruppers kulturelle såvel som nationalt betingede behov.
 • Nye måder at samarbejde på og etablere partnerskaber, der kan understøtte virksomheders eksport.

Det vil være af afgørende betydning, at der inkluderet i løsningen er en klar vurdering af, hvilken effekt initiativet vil få for målgruppen og en klar plan for, hvordan denne effekt måles.

Der vil i vurderingen af projektidéen yderligere blive lagt vægt på følgende:

 • At projekterne er nyskabende.
 • At det anskueliggøres, hvorledes en aktivitet eventuelt vil kunne finansieres, efter Fondens engagement er ophørt.
 • At den nøjagtige implementering og udrulningsplan af tiltaget er beskrevet, herunder projektets specifikke eller generiske karakter.
 • At projektidéen supplerer og udfylder ”huller” i de eksisterende eksportfremmetilbud.
 • At projekterne er målrettet særligt de mindre og mellemstore virksomheder.
 • At projekterne ikke primært har en form, der kan betegnes som mere klassiske eksportfremstød, som for eksempel messedeltagelse, delegationsrejser og lignende.
   

Øvrige forhold

I Industriens Fonds strategi beskrives Fondens mission og strategiske fokusområder. Projekter skal generelt være:

Anvendelsesorienterede:
Den viden, der kommer ud af projekterne skal være anvendelsesorienteret og med fordel kan tage afsæt i konkrete virksomhedsforløb.

Vidensopbyggende:
Projekterne skal bidrage med udvikling af ny viden og nye metoder. Projekterne skal indeholde en plan for, hvordan den nye viden videreformidles, så projektets resultater kommer flere virksomheder til gavn.

Partnerskabsbaserede:
Projekterne skal gerne involvere flere projektpartnere, for eksempel fra erhvervsliv, videns- og uddannelsesmiljøer, eksperter og organisationer.

Formalia

Læs mere om ansøgningsfrister og anden formalia ved at benytte linket nedenfor.

Kontakt

Lars Møller Holmegaard
Projektchef
Telefon: 33 37 62 05
Mail: lmh@industriensfond.dk