TEMA: Øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration

Industriens Fond indkaldte projektinitiativer og idéer til, hvorledes særligt nyankomne flygtninge med opholdstilladelser, kunne komme hurtigere ind på det danske arbejdsmarked.

Tilbage i 2015 og 2016 modtog Danmark en bølge af nyankommne flygtninge på flugt fra deres hjem, enten som internt fordrevne i deres eget land eller som flygtninge uden for landets grænser. Det skyldes især borgerkrige og konflikter i en række lande. Samtidig havde Danske virksomheder brug for arbejdskraft, og oplevede mangel på faglærte såvel som ufaglærte medarbejdere flere steder i landet, en udfordringen som ville være stigende i de kommende år og betyde, at flere virksomheder måtte takke nej til værdifulde ordre.
 
Industriens Fond ønskede i den forbindelse at støtte nye modeller og tankegange, hvor nyankommne flygtninge med opholdstilladelser blev tænkt ind i denne udfordring som en ressource.  Derfor oprettede Fonden temaindkaldelsen "Vi Mangler Hænder".
 
Omdrejningspunktet for indsatsen var særligt mindre og mellemstore danske virksomheder og de ledige stillinger, de ikke kunne besætte. Mange ansatte udenlandsk arbejdskraft som modsvar herpå, men havde svært ved at tilgå nyankommne flygtninge som arbejdskraftressource – blandt andet på grund af manglende efterspurgte uddannelsesmæssige kvalifikationer, interne ”fasttømrede” arbejdsdelinger eller helt tredje faktorer. Og det skulle der finde løsninger på. 
 
På denne baggrund efterspurgte  Industriens Fond projektideer, der kunne understøtte væksten i særligt mindre og mellemstore danske virksomheder og afhjælpe deres behov for kvalificeret arbejdskraft via inddragelse af nyankommne flygtninge med opholdstilladelse. Fonden indkaldte projekter, der:
 
  • Adresserede nye modeller for uddannelsesfaglige kompetenceløft, der blev målrettet virksomhedernes aktuelle behov for faglært arbejdskraft.
  • Adresserede udvikling af ledelse og organisering, der kune fremme arbejdspladsernes kapacitet til at indsluse flygtninge. 
  • Medvirkede til at realisere et eventuelt iværksætterpotentiale hos nyankommne flygtninge. Indsatsen skulle målrettes erhvervsfelter med potentiale for vækst og skabelse af flere arbejdspladser og understøtte væksten i industrielle virksomheder, eksempelvis som underleverandører eller som bidrag til eksisterende arbejdsopgaver. Fondens midler kunne dog ikke anvendes som startkapital eller til enkeltmandsprojekter.
Det var en forudsætning, at resultater fra projekter og aktiviteter havde potentiale til efterfølgende at kunne rulles ud i et landsdækkende perspektiv. Fonden forventede således, at projektforslag omfattede en effektmålingsindsats og en vidensformidlingsaktivitet, således at gode erfaringer kunne anvendes i et bredere perspektiv. 
 
Der skulle i projektet indgå minimum tre og gerne flere konkrete erhvervsvirksomheder, der efterspurgte enten faglært eller ufaglært arbejdskraft. Derudover skulle den eller de pågældende kommuner, hvori projektet blev gennemført, indgå i et forpligtende samarbejde for så vidt angik inddragelsen af muligheder i regi af den ordinære integrationsindsats og eventuelle andre offentlige tilskud. Flere partnere skulle således i ansøgningen påtage sig ejerskab af projektet og involvere sig aktivt. Endelig skulle projekterne kunne iværksættes og gennemføres inden for en kortere tidshorisont.
 
Fonden støttede ikke projekter og aktiviteter, der principielt kunne iværksættes for offentlige midler, ligesom klassiske uddannelsesaktiviteter, løntilskud og lignende heller ikke kunne søges finansieret af Fonden. 
 
Fonden supplerede sig i sit arbejde med et kompetencepanel bestående af eksperter fra såvel integrations- og virksomhedsområdet, det kommunale Danmark og NGO-området.
 

Afsluttende rapport

Samlet har mere end 300 virksomheder og godt 800 ansatte med ikke-dansk baggrund deltaget i indsatsen. Hermed er der udviklet en række indsatser og opbygget en stor erfaring med værdi for den fremtidige sikring af virksomhedernes rekrutterings-grundlag og kvalificering.

I dette notat opsamles indsatsernes og virksomhedernes erfaringer og anbefalinger med at inddrage flygtninge, når det kommer til at finde, kvalificere og fastholde med-arbejdere.

Temaindkaldelser

Industriens Fond har ved flere lejligheder afholdt temaindkaldelser, der vedrører et specifikt defineret emne. Nærværende temaindkaldelse handlede om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Tidligere og senere temaindkaldelser kan der læses om her på siden.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende temaindkaldelsen kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk